Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την εφαρμογή της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.05.2020 για την αναστολή διεξαγωγής των δικών ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων της Χώρας από την 16.05.2020 έως και 31.05.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

Αριθμός

70 / 2020

 

ΠΡΑΞΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ

 Αφού έλαβε υπόψη του :

1) την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.05.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ( ΦΕΚ Β΄ 1857/15.05.2020 ) με την οποία ( άρθρο τέταρτο αυτής ) κρίνεται μεταξύ άλλων ότι, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας κατά τα αναφερόμενα στην από 13.05.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, θα πρέπει να συνεχισθεί η αναστολή διεξαγωγής των δικών ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων της Χώρας από την 16.05.2020 έως και 31.05.2020,

2)το ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου ( Ειρηνοδικείου Φαρσάλων ) αλλά και του ότι τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών ( βλ. άρθρο τέταρτο παρ. 4 εδάφιο β΄ της ανωτέρω απόφασης ) και, τέλος,

3) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων καθώς και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων στη Γραμματεία αυτού

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1) Κατά το χρονικό διάστημα από την 16η Μαΐου έως και την 31η Μαΐου 2020 ( 16.05.2020 – 31.05.2020 ), ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του Δικαστηρίου, πλην όμως, εφόσον συνεχίζεται η αναστολή διεξαγωγής όλων των δικών, θα συζητηθούν μόνο υποθέσεις που αφορούν δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737 και 738 του ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (κατ’ άρθρο 738Α του ΚΠολΔ), τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 του ΚΠολΔ ( βλ. σχετική πρόβλεψη στη διάταξη του άρθρου τέταρτου παρ. 2 περίπτωση α΄ της υπό στοιχείο – 1 – ανωτέρω ΚΥΑ ). Από τις ανωτέρω υποθέσεις ειδικότερα, η εκδίκαση των υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης θα διεξάγεται ως εξής : α) Η συζήτηση θα διεξάγεται εγγράφως – κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ – και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. β) Στη δήλωση της περίπτωσης α΄, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, θα επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου. γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο. δ) Κατά την ίδια ως άνω διαδικασία ( α΄, β΄ και γ΄) θα λαμβάνει χώρα και η εκδίκαση των υποθέσεων ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, η συναίνεση δε του προσημειούχου δανειστή θα δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

2) Κατά το ίδιο ανωτέρω χρονικό διάστημα ( 16.05.2020 – 31.05.2020 ) και πέραν των αμέσως ανωτέρω εξαιρέσεων, θα συζητηθούν μόνο υποθέσεις χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών διαταγών που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς συζήτηση καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, η συζήτηση των οποίων θα λαμβάνει χώρα χωρίς κλήτευση του εκάστοτε αντιδίκου του αιτούντα. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν ήδη χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας. Ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας δύναται να προσδιορίζει και να συζητά αιτήσεις χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινής διαταγής με προφανώς κατεπείγοντα χαρακτήρα και ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Η κατάθεση δικογράφου λήψης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινής διάταξης κατά το χρονικό διάστημα αναστολής των εργασιών, θα γίνεταικατόπιν προηγούμενης σχετικής έγκρισης του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποστέλλεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντα πριν από την κατάθεσή του, το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο ( e-mail ) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου προκειμένου να λάβει γνώση αυτής και του περιεχομένου της ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

3) Οι πολιτικές υποθέσεις των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί για την 20.05.2020 ( ημέρα Τετάρτη ) [ 2 υποθέσεις (νέας) τακτικής διαδικασίας, 10 υποθέσεις ειδικών διαδικασιών και 4 υποθέσεις μικροδιαφορών], δεν θα συζητηθούν κατά την ημέρα και ώρα που έχουν προσδιορισθεί ( εφόσον δεν υπάγονται στις ανωτέρω εξαιρέσεις ).

4) Κατά την ίδια όμως ανωτέρω ημερομηνία ( 20.05.2020 ) θα λάβει χώρα δημοσίευση διαθηκών ( ο Ειρηνοδίκης θα βρίσκεται στην υπηρεσία ), για το λόγο αυτό θα ενημερωθούν σχετικά ( κατ’ ιδίαν ) οι Συμβολαιογράφοι με έδρα την πόλη των Φαρσάλων ( προκειμένου να προσκομίσουν για δημοσίευση δημόσιες διαθήκες που δεν είχαν δημοσιευθεί κατά τη διάρκεια της αναστολής ), με τη δημοσίευση δε της παρούσας αναγγέλλεται αντίστοιχη ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε όσους πολίτες κατέχουν ιδιόγραφη διαθήκη ( και λόγω της αναστολής λειτουργίας της Γραμματείας δεν την έχουν ακόμη προσκομίσει για δημοσίευση ) να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου ή να προσέλθουν ( κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης ) και να καταθέσουν σχετική αίτηση προς δημοσίευση αυτής. Η δημοσίευση των διαθηκών θα λάβει χώρα στο γραφείο του Ειρηνοδίκη. Νέα ημερομηνία για δημοσίευση διαθηκών, θα αναγγελθεί εκ νέου εντός του αμέσως επομένου χρονικού διαστήματος.

5) Η σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων ( κατόπιν κλήτευσης αντιδίκου ή χωρίς ) κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα γίνεται κατόπιν απαραίτητης προηγούμενης επικοινωνίας των αιτούντων την σύνταξη αυτών ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου και τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διασφαλιστεί η παρουσία του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας που ( παράλληλα ) υπηρετεί και στο κεντρικό Ειρηνοδικείο (Λάρισας) αλλά και ως δικαστής κατ’ οίκον ερευνών.

6) Ενόψει της συνέχισης της αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των Δικαστηρίων ( βλ. άρθρο τέταρτο παρ. 1 περ. β΄ της ανωτέρω ΚΥΑ ) και παρά τη επαναφορά των Γραμματειών αυτών σε πλήρη λειτουργία, οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης / αντίκρουσης ( 100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα ) για τις υποθέσεις της αμφισβητούμενης ( τακτικής ) διαδικασίας ( άρθρο 237 ΚΠολΔ ) που η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα της αναστολής, δηλαδή από 16.05.2020 έως και 31.05.2020, εξακολουθούν να παρατείνονται ισάριθμες μέρες από τη λήξη του διαστήματος της αναστολής. Το «…κλείσιμο φακέλου…» (κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 του ΚΠολΔ) των ανωτέρω υποθέσεων που εκκρεμούν δεν θα λάβει χώρα μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης. Ταυτόχρονα με την ( οριστική και πλήρη ) άρση της αναστολής των δικαστικών αυτών προθεσμιών στο άμεσο μέλλον, θα εκδοθεί ( έγκαιρα ) σχετική ανακοίνωση του Ειρηνοδίκη που θα αφορά την παράταση των προθεσμιών κατάθεσης εγγράφων προτάσεων και προσθήκης / αντίκρουσης ( 100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα ) για όλες τις υποθέσεις της αμφισβητούμενης ( τακτικής ) διαδικασίας ( άρθρο 237 ΚΠολΔ, υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 ) που έληγαν εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής ( από 13.03.2020 – τέλος αυτής ) και δεν ήταν δυνατόν να διενεργηθούν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα με τις αντίστοιχες ( νέες ) καταληκτικές ημερομηνίες αλλά και την ημερομηνία που ( τελικά ) θα θεωρηθεί ως «…κλείσιμο…» του φακέλου των ανωτέρω δικογραφιών ( κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 του ΚΠολΔ ) ανά εκάστοτε υπόθεση. Η σχετική ενημέρωση των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών που έχουν γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ανά υπόθεση ), θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο με πρωτοβουλία της Γραμματείας, πλέον τούτου δε θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στους αντίστοιχους Δικηγορικούς Συλλόγους των οποίων μέλη είναι οι ως άνω πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών.

7) Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή για άλλους λόγους δεν επιθυμούν την αυτοπρόσωπη μετάβαση στην υπηρεσία μας ( π.χ. λόγω απόστασης, κινητικά προβλήματα, κ.λ.π. ), θα γίνονται δεκτές ( εξαιρετικά ) αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών ( π.χ. μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομίας, κ.λ.π. ) με αποστολή της σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο και στη συνέχεια με φυσικό αντίστοιχο (ταχυδρομείο ή courier) και αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση του αιτούντα ( χρέωση στον αποδέκτη ), αφού πρώτα όμως επιβεβαιωθεί η ταυτότητα αυτού ( αιτούντα ) κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου και αυτό εγκριθεί από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, λαμβανομένου ιδιαίτερα υπόψη του ότι τόσο η αίτηση όσο και ή έκδοση αυτών ( πιστοποιητικών ) εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα χωρίς επίθεση μεγαροσήμων για όσο χρόνο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας ( βλ. από 02.04.2020 κοινό δελτίο τύπου Κοινό δελτίο τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και Οικονομικών ) και, ως εκ τούτου, ελλείπει οποιαδήποτε ανάγκη  αυτοπρόσωπης εμφάνισης του αιτούντα.

8) Η εξυπηρέτηση του κοινού κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα λαμβάνει χώρα καθημερινά από 10.00΄ π.μ. έως 12.00΄ μ..

9) Στην περίπτωση τυχόν νέας αναστολής ή παράτασης αυτής, θα εκδοθεί σχετική νεώτερη πράξη.

10) Στα πλαίσια εκτέλεσης της διάταξης του εβδόμου άρθρου της υπό στοιχεία – 1 – ανωτέρω ΚΥΑ, με απόφαση του διευθύνοντος το παρόν Δικαστήριο Ειρηνοδίκη που έχει ήδη τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24.04.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, ήτοι : 1) Αυστηρή σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους αλλά και από τους συνηγόρους και διαδίκους, 2) διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους, 3) τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο καθώς και, τέλος, 4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός των αιθουσών και των εν γένει λοιπών περίκλειστων χώρων της υπηρεσίας, ενός ( 1 ) ατόμου ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Η επίβλεψη της τήρησης των ανωτέρω μέτρων έχει ήδη ανατεθεί δυνάμει προηγούμενης πράξης στον υπάλληλο της υπηρεσίας Κωνσταντίνο Βαρακλιώτη.

11) Τέλος, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων εξακολουθεί να προτρέπει τους πολίτες αλλά και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ τις υπηρεσίες της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ, εφόσον όμως επιθυμούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, παρακαλούνται ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ( τήρηση αποστάσεων, αναμονή κατά σειρά σε σημεία που θα επισημανθούν στο δάπεδο με ιδιαίτερη σήμανση, χρήση μάσκας, τήρηση ανωτάτου ορίου εισερχομένων ατόμων, κ.λ.π. ). Για το λόγο αυτό θα μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της Γραμματείας στον αριθμό ( 24910 ) 22492 αλλά και να επισκέπτονται στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr, για την εξυπηρέτησή τους σε όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και όσον αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται.

Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και 2)να αποστείλει αντίγραφο αυτής με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (Λάρισας), προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση τα μέλη αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σήμερα, την 15.05.2020.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ