Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας τροποποιητική για τις εργασίες του Πρωτοδικείου μέχρι την 31.05.2020

201401151849099190

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Π Ρ Α Ξ Η 89 /2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.
β) Το άρθρο Τέταρτο παρ. 4 της µε αριθ. πρωτ. Δ1αΊΓΠ.ΟΙΚ. 30340/15-5-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άµυνας – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών (ΦΕΚ β/1857/15-5-2020), σύμφωνα με την οποία « Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας. Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους καθώς και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης»
γ) Την επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των γραμματειών του Δικαστηρίου και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονική δικαστηριακή δραστηριότητα με την κατάθεση κλήσεων, νέων αιτήσεων και δικογράφων όλων σχεδόν των διαδικασιών.
Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 81 /2020 Πράξη και
Ορίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 25 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2020:
Α) Επιτρέπεται η κατάθεση: α) δικογράφων Εφέσεων, β) Διαταγών Πληρωμής και Απόδοσης Χρήσης μισθίου και γ) προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας, προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης παλαιάς τακτικής διαδικασίας (20 ηµερών).
Β) Η κατάθεση παντός είδους δικογράφων και η λήψη αντιγράφων των αποφάσεων θα γίνεται από τους δικηγόρους από ώρα 08:30 έως ώρα 14:00 αφού προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με την αρμόδια Γραμματεία.
Γ) Επιτρέπεται επίσης η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση παντός είδους πιστοποιητικού αφού προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με την αρμόδια Γραμματεία. Το ίδιο ισχύει και για τη λήψη του πιστοποιητικού.
Δ) ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: α) ότι θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Λάρισας, εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που είναι τα εξής: Α)Χρήση προστατευτικής μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους, τους διαδίκους και τους πολίτες. Β)Διαθεσιμότητα αντισηπτικού υγρού σε όλους τους χώρους και χρήση αυτού από δικηγόρους, διαδίκους και πολίτες. Γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον. Δ) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). β) Κανένας δικηγόρος ή πολίτης δε θα εξυπηρετείται στην περίπτωση που δεν λαμβάνει τα ανωτέρω μέτρα προστασίας ( μάσκα και αντισηπτικό).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 81 /2020 πράξη.
Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.

Λάρισα, 25 Μαΐου 2020
Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας

Δέσποινα Ρασιδάκη