Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για ορισμό δικασίμων πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το διάστημα 01.07.2020 έως και 15.07.2020 και από 01.09.2020 έως και 15.09.2020

201401151849099190

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 ΠΡΑΞΗ

 Αριθμός   78 /2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1)      Το άρθρο 18 του Νόμου 4684/2020 (ΦΕΚ Α” 86/25-4-2020) «Κύρωση της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωvοιού COVID 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α 75).

2)      Το άρθρο 34 της Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 90/1-5-2020) και

3)      Τις µε αριθμό 3/2016 και 2/2008 αποφάσεις της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Λάρισας,

ΟΡΙΖΕΙ

Για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως και 15-7-2020 και από 1-9-2020 έως και 15-9-2020 τις πολιτικές και ποινικές συνεδριάσεις του παρόντος Πρωτοδικείου κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1, 5, 6 και 7 του άρθρου 17 και των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 14 του Κώδικα Oργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988), τον αριθμό των δικασίμων και τον αριθμό των υποθέσεων κάθε μίας δικασίμου κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων για το θέματα αυτό στον Κανονισμό του (ήτοι µε τις άνω αποφάσεις της Ολομέλειας αυτού) ως εξής:

Α) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1)  Για το χρονικό διάστημα από 1 έως και 15 Ιουλίου 2020 τις ακόλουθες:

α) Πολυμελούς Πρωτοδικείου (όλων των διαδικασιών):

Τρίτη 7 Ιουλίου (Α΄ τμήμα) και 14 Ιουλίου (Β΄ Τμήμα) και ώρα 9.00 πμ,

β) Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτικής διαδικασίας):

Τρίτη 7 Ιουλίου ( Α΄ ΠΙΝΑΚΙΟ, με αριθμό υποθέσεων 5)   και ώρα 09.00 π.μ.

 

Τρίτη 14 Ιουλίου (Α ΠΙΝΑΚΙΟ με αριθμό υποθέσεων 5) και ώρα 09.00 π.μ.

γ) Μονομελούς Πρωτοδικείου ( Εκουσίας δικαιοδοσίας):

Τρίτη 7 Ιουλίου  και  14 Ιουλίου  μέχρι 15 υποθέσεις σε κάθε δικάσιμο, ώρα 12:00 μ.μ.

δ) Μονομελούς Πρωτοδικείου (Οικογενειακών Διαφορών)

Δευτέρα, 6 Ιουλίου Διατροφές μέχρι 16 υποθέσεις, ώρα 9:00 π.μ.

Δευτέρα, 13 Ιουλίου Γαμικές διαφορές και Διατροφές μέχρι 16 υποθέσεις σε κάθε διαδικασία,  ώρα 9:00 π.μ.

ε) Μονομελούς Πρωτοδικείου ( Περιουσιακών διαφορών):

Πέμπτη, 9 Ιουλίου Ανακοπές μέχρι 17 υποθέσεις, ώρα 9:00

στ)  Μονομελούς Πρωτοδικείου (Ασφαλιστικών Μέτρων) Παρασκευή 3 και 10 Ιουλίου μέχρι 20 υποθέσεις σε κάθε δικάσιμο και ώρα 9.00 π.μ.

ζ) Μονομελές Πρωτοδικείου Εφέσεων ( τακτικής διαδικασίας)

Τρίτη, 7 Ιουλίου και 14 Ιουλίου μέχρι 10 υποθέσεις σε κάθε δικάσιμο, ώρα 9:00 π.μ.

2) Για το χρονικό διάστημα από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020:

α) Πολυμελούς Πρωτοδικείου (όλων των διαδικασιών) Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου (Α Τμήμα), 8 Σεπτεμβρίου (Β΄ τμήμα) και 15 Σεπτεμβρίου ( Α΄ Τμήμα) ώρα 9.00 π.μ.

β) Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτικής διαδικασίας)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου ( Α ΠΙΝΑΚΙΟ, με αριθμό υποθέσεων 6) και ( Β΄ ΠΙΝΑΚΙΟ με αριθμό υποθέσεων 4) και ώρα 9:00.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ( Α ΠΙΝΑΚΙΟ, με αριθμό υποθέσεων 6) και ( Β΄ΠΙΝΑΚΙΟ με αριθμό υποθέσεων 4 ).

γ) Μονομελούς Πρωτοδικείου ( Εκουσίας δικαιοδοσίας):

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου και 8 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 υποθέσεις σε κάθε δικάσιμο ώρα 12:00 μ.μ.

δ) Μονομελούς Πρωτοδικείου (Οικογενειακών Διαφορών)

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου Διατροφές μέχρι 16 υποθέσεις, ώρα 9:00 π.μ.

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου Γαμικές διαφορές και Διατροφές μέχρι 16 υποθέσεις σε κάθε διαδικασία,  ώρα 9:00 π.μ.

ε) Μονομελούς Πρωτοδικείου ( Περιουσιακών διαφορών):

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου Αυτοκίνητα μέχρι 12 υποθέσεις, Εργατικά μέχρι 20 υποθέσεις,  Ανακοπές μέχρι 17 υποθέσεις, ώρα 9:00.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου Αυτοκίνητα μέχρι 12 υποθέσεις, Εργατικά μέχρι 20 υποθέσεις, ώρα 9:00.

στ)  Μονομελούς Πρωτοδικείου (Ασφαλιστικών Μέτρων) Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 υποθέσεις σε κάθε δικάσιμο και ώρα 9.00 π.μ.

ζ) Μονομελές Πρωτοδικείου Εφέσεων ( τακτικής διαδικασίας)

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου και 8 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 υποθέσεις σε κάθε δικάσιμο, ώρα 9:00 π.μ.

η) Μονομελές Πρωτοδικείου Εφέσεων (ειδικής διαδικασίας)

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 υποθέσεις, ώρα 09:00.

 

Β) ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1)  Για το χρονικό διάστημα από 1 έως και 15 Ιουλίου 2020 τις ακόλουθες:

α) Τετάρτη 1 Ιουλίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο (εφέσεων) μέχρι 15 υποθέσεις, Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι  20 υποθέσεις

β) Παρασκευή 3 Ιουλίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο, μέχρι 10 υποθέσεις, Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 20 υποθέσεις.

γ) Δευτέρα 6 Ιουλίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο (εφέσεων) μέχρι 15 υποθέσεις και Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 20 υποθέσεις.

δ) Τετάρτη 8 Ιουλίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 10 υποθέσεις και Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 20 υποθέσεις.

ε)  Πέμπτη 9 Ιουλίου Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 20 υποθέσεις.

στ)  Παρασκευή 10 Ιουλίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 10 υποθέσεις και Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 20 υποθέσεις.

ζ) Δευτέρα 13 Ιουλίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 10 υποθέσεις και Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 20 υποθέσεις

η) Τετάρτη 15 Ιουλίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο ( Εφέσεων) μέχρι 15 υποθέσεις.

2)  Για το χρονικό διάστημα από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020 τις ακόλουθες:

α) Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο (εφέσεων) μέχρι 20 υποθέσεις, Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι  25 υποθέσεις

β) Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο, μέχρι 15 υποθέσεις, Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 25 υποθέσεις.

γ) Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο (εφέσεων) μέχρι 20 υποθέσεις και Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 25 υποθέσεις.

δ) Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 15 υποθέσεις και Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 25 υποθέσεις.

ε)  Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 25 υποθέσεις.

στ) Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 10 υποθέσεις και Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 20 υποθέσεις.

στ) Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου Τριμελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 15 υποθέσεις και Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέχρι 20 υποθέσεις

Λάρισα, 12 Μαΐου 2020

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισα

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΣΙΔΑΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ