Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας ενόψει της επαναλειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων από 01-06-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της επαναλειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων από 01-06-2020 και προς αποφυγή συνωστισμού και συχνωτισμού στα ακροατήρια, επιτρέπεται, κατά το χρονικό διάστημα από 01-06-2020 έως και 15-06-2020:  Η αναβολή ατελώς, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο, αφού υποβληθεί το αργότερο έως τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ. Μόνο στην περίπτωση διαφωνίας των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων θα ζητείται αναβολή κατά την ημέρα της δικάσιμου ενώπιον του δικαστή. Επίσης, θα τίθεται προς συζήτηση στην αρχή του πινακίου ή του εκθέματος η υπόθεση, η συζήτηση της οποίας, μετά από σχετική δήλωση των διαδίκων, θα διεξάγεται χωρίς την εξέταση μάρτυρα.

Η ανακοίνωση αυτή να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.

Λάρισα, 28 Μαΐου 2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Δέσποινα Ρασιδάκη