Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄1301/11.04.2020) η ΚΥΑ για την παράταση της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων μέχρι και την 27.04.2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγε-
λιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρο-
νικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 πράξης νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
2. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).
4. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(Α΄ 136).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
7. Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ. 24400/10.4.2020 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικα-
στηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του
άρθρου 99 του Συντάγματος και
β) Των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητι-
κών δικαστηρίων της χώρας και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’
εξαίρεση της παρ. 1:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσω-
ρινής δικαστικής προστασίας,
γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών
διαταγμάτων,
δ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
ε) δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.
3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαί-
ρεση της παρ. 1:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσω-
ρινής δικαστικής προστασίας,
γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά
της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανά-
κλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδο-
νται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),

δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από
25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 42),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
ε) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
στ) δημοσιεύονται αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συ-
ναφών αξιώσεων.
2. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1:
α) διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμ-
βατικού ελέγχου, του VI Τμήματος και του Τμήματος
Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για επεί-
γουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος,
β) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής,
γ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
δ) δημοσιεύονται αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτι-
κών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών
της χώρας, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως
και 27.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα την αναστολή:
α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δι-
καστηρίων,
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών
αξιώσεων,
γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών ανα-
γκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηρια-
σμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1:
α) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών,
οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προ-
σωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ
έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν
με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας,
β) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον
αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των δια-
τάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,
γ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου
των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκω-
τών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιο-
ρισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις
κατωτέρω περιπτώσεις δ’ και ε’, καθώς και η κλήρωση
των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέ-
σεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα
δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,
δ) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά
κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπλη-
ρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής
κράτησης,
ε) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο
χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
λής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει,
κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών
και
στ) η δημοσίευση αποφάσεων.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερο-
μηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για
δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστο-
λής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, απο-
φασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου
διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιο-
ρίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση
των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα από-
φαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς
και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση
του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπεί-
γοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρε-
σιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης
αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις
αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών
υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς
και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του
διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρα-
κτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα
ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με
αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασ-
δήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικα-
στικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον
είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών
μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων,
μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. ε’ της παρ. 2
και την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δι-
κασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας
στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου
και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.

7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα
στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.
ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευ-
τικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστη-
μα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην
από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστα-
σίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύ-
νανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της
ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής
εφαρμογής. Οι σπουδαστές της ΚΕ’ σειράς της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών που βρίσκονται στο στά-
διο της πρακτικής άσκησης μπορούν να παρακολουθούν
όσες δικαστικές ενέργειες επιτρέπεται να λαμβάνουν
χώρα κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της
λειτουργίας των δικαστηρίων.
ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδή-
ποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες,
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας Υγείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δείτε την ΚΥΑ στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
document (4)
document (4) (125 KB)