Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την εφαρμογή της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.03.2020 για την αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων εως 10.04.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Αριθμός

60 / 2020

ΠΡΑΞΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη του :

1) την με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.03.2020 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης ( ΦΕΚ Β΄ 1.074/27.03.2020 ) με την οποία ( άρθρο τέταρτο αυτής ) κρίνεται μεταξύ άλλων ότι, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας κατά τα αναφερόμενα στην από 26.03.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, πρέπει να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των πολιτικών Δικαστηρίων της Χώρας από την 28.03.2020 έως και 10.04.2020,

2)του ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου ( Ειρηνοδικείου Φαρσάλων ) αλλά και του ότι τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών ( βλ. άρθρο τέταρτο παρ. 4 εδάφιο β΄ της ανωτέρω απόφασης ) καθώς και, τέλος,

3) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων καθώς και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων στη Γραμματεία αυτού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Κατά το χρονικό διάστημα από την 28η Μαρτίου έως και την 10η Απριλίου 2020 ( 28.03.2020 – 10.04.2020 ), θα συζητηθούν μόνο υποθέσεις χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών διαταγών που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς συζήτηση καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, η συζήτηση των οποίων θα λαμβάνει χώρα χωρίς κλήτευση του εκάστοτε αντιδίκου του αιτούντα. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν ήδη χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

2) Ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας δύναται να προσδιορίζει αιτήσεις χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινής διαταγής με προφανώς κατεπείγοντα χαρακτήρα και ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

3) Ενόψει της αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών των υπηρεσιών των Δικαστηρίων καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων που προβλέπεται στη υπό στοιχείο -1- ανωτέρω απόφαση, δεν θα διεξαχθεί οποιαδήποτε πολιτική δίκη, ούτε θα γίνεται από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου δεκτή κατάθεση οποιουδήποτε είδους δικογράφου, συμπεριλαμβανομένου στην ανωτέρω απαγόρευση και της κατάθεσης όσων ενδίκων μέσων ( κατά πολιτικών ή ποινικών αποφάσεων ) η καταληκτική ημερομηνία λαμβάνει χώρα κατά το ως άνω διάστημα της αναστολής των εργασιών. Ως εκ τούτου, όλες οι πολιτικές υποθέσεις των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί να συζητηθούν στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων την 08.04.2020 ( ημέρα Τετάρτη ) [ 1 υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων, 4 υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, 6 υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας ( ν. 3869/2020 ), 3 υποθέσεις ειδικών διαδικασιών και, τέλος, 3 υποθέσεις μικροδιαφορών ), δεν θα συζητηθούν κατά την ημέρα και ώρα που έχουν προσδιορισθεί.Σημειώνεται στο σημείο αυτό ειδικότερα ότι :α) Όσον αφορά τις υποθέσεις αμφισβητούμενης (τακτικής) διαδικασίας ( υπό την ισχύ του ν. 4335/2025 ) των οποίων η συζήτηση έχει προσδιοριστεί να λάβει χώρα κατά την ανωτέρω δικάσιμο ( 08.04.2020 ) και δεν θα διενεργηθεί κατά τα ανωτέρω, αυτές θα επαναπροσδιορισθούν προς συζήτηση αυτεπαγγέλτως σε νέα δικάσιμο από τον Ειρηνοδίκη Φαρσάλων με αντίστοιχες πράξεις αυτού, η νέα δε ημερομηνία συζήτησης αυτών ( ανά περίπτωση ) θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο ( https://eirfarsal-gr.webnode.gr ) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας (Ειρηνοδικείου Φαρσάλων), στον πίνακα ανακοινώσεων του Ειρηνοδικείου Λάρισας (της έδρας του Πρωτοδικείου) και θα αποσταλεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ( Λάρισας ) με μέριμνα της Γραμματείας και σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών για τη νέα ημερομηνία συζήτησης.β) Όσον αφορά όμως όλες τις λοιπές πολιτικές υποθέσεις ( πλην της νέας τακτικής διαδικασίας ) που είχαν επίσης προσδιοριστεί να εκδικασθούν για την ίδια ανωτέρω ημερομηνία ( 08.04.2020 ) ( ήτοι υποθέσεις που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την εκουσία δικαιοδοσία, την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών ή άλλων ειδικών διαδικασιών πριν την ισχύ του ν. 4335/2025 καθώς και την ειδική διαδικασία των μικροδιαφορών ), θα πρέπει αυτές να (επαν)εισαχθούν για συζήτηση με πρωτοβουλία και επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων αυτών σε νέα δικάσιμο ( ήτοι με κατάθεση κλήσης και επίδοση αντιγράφου αυτής στον αντίδικο ), καθόσον δεν προβλέπεται γι’ αυτές επαναπροσδιορισμός δικασίμου εκδίκασης με πρωτοβουλία του Δικαστηρίου ούτε εκτιμάται ότι μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά οποιαδήποτε άλλη διάταξη του ΚΠολΔ ενόψει των θεμελιωδών δικονομικών αρχών των άρθρων 106 ( αρχή διάθεσης της συζήτησης ) και 108 ( διαδικαστικές πράξεις με πρωτοβουλία των διαδίκων ) του ΚΠολΔ αντίστοιχα, λαμβανομένου όμως ιδιαίτερα υπόψη του ότι, κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 του ΚΠολΔ, «Αν ματαιωθεί η συνεδρίαση για οποιονδήποτε λόγο, οι υποθέσεις που είναι γραμμένες σ’ αυτήν μεταφέρονται με επιμέλεια των διαδίκων στις επόμενες συνεδριάσεις, ακόμη και με υπέρβαση του ορισμένου αριθμού, και ο αντίδικος αυτού που επισπεύδει τη συζήτηση καλείται πάντοτε στη νέα δικάσιμο. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή, η κλήση και η επίδοσή τηςγίνονται ατελώς. Το ίδιο ισχύει και όταν είναι αναγκαία η ανασυζήτηση της υπόθεσης».

4) Οι προανακρίσεις που είχαν προσδιοριστεί να λάβουν χώρα ενώπιον του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων την 07.04.2020 ( ημέρα Τρίτη ), θα προσδιορισθούν για άλλη ημερομηνία με νέα επίδοση κλήσεων από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου.

5) Η όρκιση πραγματογνώμονα που έχει επίσης οριστεί να λάβει χώρα ενώπιον της Γραμματείας την ίδια ανωτέρω ημερομηνία (07.04.2020), θα πρέπει να προσδιοριστεί για νέα απώτερη ημερομηνία με μέριμνα και επιμέλεια του αντίστοιχου αιτούντα ( με κατάθεση νέας κλήσης και ορισμού νέας ημερομηνίας όρκισης αυτού στη Γραμματεία του Δικαστηρίου ). Σε περίπτωση βέβαια που δεν έχει πραγματοποιηθεί από τον επισπεύδοντα διάδικο η επίδοση της αντίστοιχης κλήσης στους αντιδίκους του και στον πραγματογνώμονα για την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλείται ο τελευταίος ( επισπεύδων την όρκιση διάδικος ) να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου προκειμένου να επέλθει αλλαγή της ημέρας και ώρας όρκισης σε απώτερη ημερομηνία, έτσι ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω έξοδα αυτού.

6) Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης / αντίκρουσης ( 100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα ) για τις υποθέσεις της αμφισβητούμενης ( τακτικής ) διαδικασίας ( άρθρο 237 ΚΠολΔ ) που η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα της αναστολής, δηλαδή από 28.03.2020 έως και 10.04.2020, παρατείνονται ισάριθμες μέρες από τη λήξη του διαστήματος της αναστολής.

7) Δεν γίνονται δημοσιεύσεις διαθηκών ούτε κατάθεση αιτήσεων προς δημοσίευση αυτών, κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διατάξεων (παροχής κληρονομητηρίου ή για έγκριση ή τροποποίηση καταστατικού σωματείου), δηλώσεις τρίτων, κ.λ.π..

8) Δεν συντάσσονται ένορκες βεβαιώσεις. Όσον δε αφορά την εξέταση μαρτύρων που είχε προσδιοριστεί να λάβει χώρα την 08.04.2020 και ώρα 11.30΄ μ.μ. ( ένορκη βεβαίωση στα πλαίσια της τακτικής διαδικασία – νέος ΚΠολΔ ), κρίνεται ότι θα πρέπει να επιδοθεί νέα σχετική κλήτευση στον αντίδικο ( καθ’ ου ) του εκεί αιτούντα και να λάβει χώρα νέος προσδιορισμός ημερομηνίας εξέτασης ( κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου ), προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δικονομικά απαράδεκτα, ελλείψει σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης.

9) Αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών γίνονται δεκτές από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του διαστήματος αναστολής των εργασιών.

10) Κατάθεση δικογράφου λήψης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα χορήγησης προσωρινής διάταξης κατά το χρονικό διάστημα αναστολής των εργασιών, θα γίνεται δεκτή όλως εξαιρετικά λόγω κατεπείγοντα χαρακτήρα και ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης, κατόπιν προηγούμενης σχετικής έγκρισης του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

11) Η λειτουργία της Γραμματείας του Δικαστηρίου περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω υποθέσεων και μόνο καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

12) Εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών και εργασιών της Γραμματείας, δεν θα εξυπηρετείται το κοινό, πλην εκτάκτων περιπτώσεων, για τις οποίες η εξυπηρέτηση θα λαμβάνει χώρα καθημερινά από 10.00΄ π.μ. έως 12.00΄ μ..

13) Στην περίπτωση τυχόν νέας αναστολής ή παράτασης αυτής, θα υπάρξει σχετική νεώτερη ανακοίνωση.

14) Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων προτρέπει τους πολίτες αλλά και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ τις υπηρεσίες της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ. Για το λόγο αυτό θα μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της Γραμματείας στον αριθμό ( 24910 ) 22492 αλλά και να επισκέπτονται στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr , για την εξυπηρέτησή τους σε όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και όσον αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται.

Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου 1)να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ( Ειρηνοδικείο Φαρσάλων ) και2)να αποστείλει αντίγραφο αυτής με τη μέθοδο της τηλεομοιοτυπίας ( FAX ) άλλως με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) με συνημμένο το περιεχόμενο της παρούσας πράξης σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής, 2α) στο Ειρηνοδικείο Λάρισας ( της έδρας του Πρωτοδικείου ) προκειμένου να αναρτηθεί τον πίνακα ανακοινώσεων της ανωτέρω υπηρεσίας καθώς και 2β) στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (Λάρισας), προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών και να προβούν στις σχετικές ενέργειες.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σήμερα, την 27.03.2020.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ