Πράξη της Διευθύνουσας το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας – ματαίωση της δικασίμου της 17.03.2020

Πράξη 2/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55)

β) Του άρθρου 1 της από 13.3.2020 Κεντρικής Υπουργικής Απόφασης  σύμφωνα με τις οποίες έχει αποφασιστεί «η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δημόσιων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας με εξαίρεση αυτές που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη δημοσίευση αποφάσεων, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19»

Ο ρ ί ζ ε ι ότι

Ματαιώνεται η δικάσιμος της 17.3.2020 των υποθέσεων ουσίας του Γ΄τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας. Οι ανωτέρω υποθέσεις θα δικαστούν στις 24/6/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μ. με κλήτευση αμφοτέρων των διαδίκων.

Λάρισα, 13 Μαρτίου 2020
Η Πρόεδρος που διευθύνει το Δικαστήριο

Κωνσταντινιά Μαργαρίτη

Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.