Επείγουσα ανακοίνωση για τα Διοικητικά Δικαστήρια

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Λάρισα, 13 Μαρτίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

      Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. της υπ’ αριθμ.  Δ1α/ΓΠ. Οικ. 17734/12.3.2020 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 833/12.3.2020 αναστέλλονται οι δημόσιες  συνεδριάσεις των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας με εξαίρεση αυτές που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας.

     Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες ενδίκων μέσων δικογράφων αγωγών και προσφυγών, νομιμοποιήσεις κατάθεσης εγγράφων, προσωρινές διαταγές αντιρρήσεις κλπ.

      Σε περίπτωση τροποποίησης της ως άνω ΚΥΑ θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

«Μετά την έκδοση της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/2020) και της από 12.3.2020 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ B 833/2020) ανεστάλησαν προσωρινώς οι δημόσιες συνεδριάσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια και δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες δίκες για το χρονικό διάστημα από σήμερα έως 27-3-2020. Η συζήτηση των υποθέσεων ματαιώνεται και οι διάδικοι θα ειδοποιηθούν με νέες κλήσεις (για τις σχηματισμούς ουσίας).

 Κατά το διάστημα αυτό, και μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης στα διοικητικά δικαστήρια των Αθηνών:

Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες για την κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων ούτε οι προθεσμίες παραγραφής.

Θα λειτουργούν κανονικά:

Τα τμήματα καταθέσεων

Το πρωτόκολλο

Θα πραγματοποιούνται κανονικά:

Οι υπηρεσίες Προέδρων

Η χορήγηση προσωρινών διαταγών

Η εξέταση αντιρρήσεων  

Η συζήτηση αιτήσεων αναστολών

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Νικόλαος Πανταζής

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.»