Ανακοίνωση του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Λάρισα 16.3.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                                                          ΠΡΟΣ: Τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

Επειδή με την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 (ΦΕΚ Β΄ 864/15.3.2020) εκδοθείσα στη συνέχεια της προϊσχυσάσης Δ1α/ΓΠ.οικ 17734/12.03.2020  απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 833/12.3.2020), αποφασίσθηκε να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των Δικαστηρίων της Χώρας από την 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

1) Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης- αντίκρουσης (100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα) για τις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας, που η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα της αναστολής, δηλαδή από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, παρατείνονται ισάριθμες μέρες από τη λήξη του διαστήματος της αναστολής.

2) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών είναι επιτρεπτή, χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, οι δε προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας (άρθρ.3 παρ.2 περ.β ως άνω νέας ΚΥΑ).

3) Δεν κατατίθενται αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που δεν περιέχουν αίτημα προσωρινής διαταγής, όπως και λοιπά δικόγραφα (αγωγές κλπ), αιτήσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής, παροχής νομικής βοήθειας ή άλλες αιτήσεις, κατά το χρονικό διάστημα αναστολής των εργασιών.

4) Δεν γίνονται δημοσιεύσεις διαθηκών ούτε κατάθεση αιτήσεων προς δημοσίευση αυτών, δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας, κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διατάξεων (παροχής κληρονομητηρίου ή για έγκριση ή τροποποίηση καταστατικού σωματείου), δηλώσεις τρίτων.

5) Δεν γίνονται ένορκες βεβαιώσεις.

6) Αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών γίνονται δεκτές από τις 30/3/2020, πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του διαστήματος αναστολής των εργασιών.

7) Η λειτουργία της Γραμματείας του Δικαστηρίου ενόψει πρωτίστως  του διωκομένου με την ως άνω αναστολή σκοπού, και του υπάρχοντος προσωπικού (βλ. και άρθρ. 5 νέας ΚΥΑ)  προσαρμόζεται, στο αναγκαίο μέτρο της διεκπεραίωσης των υποθέσεων που εξαιρούνται της αναστολής (άρθρ.3 παρ.2 περ.β ως άνω νέας ΚΥΑ), καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση,  κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα δεν επιδέχονται αναβολή και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (άρθρ. 3 παρ.4 νέας ΚΥΑ).

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Ιωάννης Θεοδωράκης

 Ειρηνοδίκης