Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την κατάθεση δικογράφων σύμφωνα με το άρθρο τρίτο παρ.1 της από 15.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 864/15.3.2020)

201401151849099190

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενόψει του ότι σύμφωνα με το άρθρο τρίτο παρ.1 της από 15.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 864/15.3.2020)

Αναστέλλονται  α) …β)  οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, γεγονός που σημαίνει ότι αναστέλλονται για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, κάθε είδους  προθεσμίες και παραγραφές, είτε δικονομικές είτε του ουσιαστικού δικαίου, όπως ενδεικτικά: η παραγραφή των αξιώσεων από κάθε είδους αδικοπραξία, οι προθεσμίες για την άσκηση ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής κλπ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι  από 16-03-2020 μέχρι και 27-03-2020 δεν κατατίθεται κανένα είδος δικογράφου, όπως ενδεικτικά: αγωγής, αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, ανακοπής κατά διαταγών πληρωμής και κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, με εξαίρεση τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που περιέχουν χορήγηση ή ανάκληση προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αμέσως προηγούμενη ανακοίνωση της Διευθύνουσας του Πρωτοδικείου Λάρισας.

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΣΙΔΑΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ