Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 Αριθμός Πράξης ΠΡΑ6/16.3.2020

 Η Πρόεδρος που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55).

β) Του άρθρου 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18176/2020 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 864), σύμφωνα με την οποία έχει αποφασιστεί «1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19: α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων. 2. … 3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1: α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν.3386/2005(Α΄ 212), δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 42) κατά των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου μέτρων και ε) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και δημοσιεύονται αποφάσεις. …».

Ο ρ ί ζ ε ι ότι

1. Ματαιώνεται η δικάσιμος της 19.3.2020 των υποθέσεων ουσίας και ακυρωτικής διαφοράς του Γ΄ Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας και οι διάδικοι θα ειδοποιηθούν με νέες κλήσεις.

2. Θα λειτουργούν

Τα τμήματα καταθέσεων και

Το πρωτόκολλο μόνο α) για την υποβολή επειγουσών αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας, β) για την υποβολή αντιρρήσεων κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεων ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων και γ) για την υποβολή αντιρρήσεων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 42) κατά των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου μέτρων

Θα πραγματοποιούνται κανονικά:

Οι υπηρεσίες Προέδρων

Η χορήγηση επειγουσών προσωρινών διαταγών

Η συζήτηση επειγουσών αιτήσεων αναστολών

Η εξέταση αντιρρήσεων

Και η δημοσίευση αποφάσεων

Ωστόσο, δεδομένου ότι η αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων υπαγορεύθηκε από λόγους δημόσιας υγείας, έτσι ώστε να περιοριστούν οι επαφές και, μέσω αυτών, η διάδοση του κορωνοϊού, η επικοινωνία των δικηγόρων και των διαδίκων με τους δικαστικούς λειτουργούς του Δικαστηρίου ή τις γραμματείες των τμημάτων του για υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν και αναβάλλονται πλέον αυτεπαγγέλτως και χωρίς δημόσια συνεδρίαση για άλλη δικάσιμο δεν είναι αναγκαία και καλό θα ήταν να αποφεύγεται για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή. Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι για κάθε υπόθεση υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος επιτρέπει στους διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους να έχουν πρόσβαση στην πορεία της υπόθεσής τους από την κατάθεση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου μέχρι και την έκδοση απόφασης από τον προσωπικό τους υπολογιστή. Άλλωστε, και η κατάθεση ένδικων βοηθημάτων και μέσων είναι εφικτή και με ηλεκτρονικό τρόπο.

(https://portal.olomeleia.gr/sites/default/files/static/guides/osdydd.pdf)

Τέλος, για διαδικαστικές ενέργειες που δεν είναι δυνατό να γίνουν ηλεκτρονικά, προτρέπονται όλοι οι εισερχόμενοι να μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Λάρισα 16.3.2020

Η Πρόεδρος

που διευθύνει το Δικαστήριο

Άννα Κοντού

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.