Ανακοίνωση ενημέρωσης μελών Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. περί διαβίβασης προσωπικών δεδομένων

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

          ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΠΕΡΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Άρθρο 12 ΓΚΠΔ – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

 Αγαπητοί/ές συνάδελφοι Μέλη του Λ.Ε.Α.Δ. Π.Λ.

 I. Με την παρούσα ανακοίνωση  σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της 11/15.11.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ. Π.Λ. για την πληρέστερη ευόδωση του σκοπού της ενίσχυσης των άμεσα ασφαλισμένων Μελών του, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 1 του Κανονισμού Αυτασφάλισης Μελών,  το Λ.Ε.Α.Δ. Π.Λ. θα προχωρήσει σε υπογραφή συμφωνητικού παροχής προγράμματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης και στη σύναψη σχετικού συμφωνητικού έκδοσης και διάθεσης καρτών παροχών υγείας προς τα Μέλη του με την κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «NEW HEALTH SYSTEM P.C. – Δημιουργία, διαχείριση και προώθηση προγραμμάτων υγείας και παροχής υπηρεσιών», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 230.

 II. Προς εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού και μόνον το Λ.Ε.Α.Δ. Π.Λ. θα προχωρήσει σε κοινοποίηση/διαβίβαση προς την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία των κάτωθι απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων σας, όπως αυτά τηρούνται νομίμως στον ατομικό σας φάκελο:

 • Επώνυμο Μέλους
 • Όνομα Μέλους
 • Ημερομηνία Γεννήσεως Μέλους
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας Μέλους

ΙΙΙ. Τα ειδικότερα δικαιώματα που σας παρέχει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) εν όψει της μεταβίβασης αυτής είναι:

 • Το δικαίωμα πληροφόρησης και λήψης επιβεβαίωσης για το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή μας υφίστανται επεξεργασία, εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.
 • Το δικαίωμα πρόσβασής σας στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ειδικώς σε πληροφορίες αναφορικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών.
 • Το δικαίωμά σας για την υποβολή προς εμάς αιτήματος περί διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας αυτών.
 • Το δικαίωμα λήψης αντιγράφων, και σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τριών εργασίμων ημερών από την παρούσα ενημέρωση στην ανωτέρω διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας από το υπεύθυνο επεξεργασίας Λ.Ε.Α.Δ. Π.Λ.
 • Το δικαίωμά σας να υποβάλλετε  καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως εποπτική αρχή του υπεύθυνου επεξεργασίας, εάν κρίνετε ότι υφίσταται παραβίαση των δικαιωμάτων σας.
 • Το δικαίωμά σας και τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τον ορισθέντα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Λ.Ε.Α.Δ. Π.Λ. κ. Ευάγγελο Καραναστάση στο τηλ: 6977975256 και στο email: dpoleadpl@gmail.com

 Λάρισα 09/12/2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Λ.Ε.Α.Δ. Π.Λ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ