ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ προς τον εντολέα για ΟΛΕΣ τις διαφορές του άρ.3 παρ.1 του Ν.4640/2019 από 30.11.2019

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
(κατά το άρθρο 3§2 Ν.4640/2019 ΦΕΚ Α’ 190/30-11-2019)

ΤΟΥ* ΠΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΔΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΑΦΜ
ΑΜ ΑΦΜ

*(συμπληρώνονται τα στοιχεία του πληρεξούσιου δικηγόρου και του εντολέα)
Σας ενημερώνουμε ότι:
• Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι υπάρχει η δυνατότητα για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας με διαμεσολάβηση κατά τα οριζόμενα στο Ν.4640/2019.
• Η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι απόρρητη και γίνεται εκτός δικαστηρίων, με την παρουσία και συμμετοχή όσων εμπλέκονται στη διαφορά, των δικηγόρων τους και διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, εγγεγραμμένου στο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
• Ο διαμεσολαβητής βάσει του Ν.4640/2019 οφείλει να ενεργεί με ουδετερότητα, ανεξαρτησία, αμεροληψία και απόλυτη εμπιστευτικότητα. Μέσα στα καθήκοντά του είναι να διευκολύνει το διάλογο και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στη διαφορά, ώστε να σας βοηθήσει να καταλήξετε σε μία κοινά αποδεκτή λύση.
• Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης παρίστανται υποχρεωτικά (πλην των περιπτώσεων των μικροδιαφορών και των καταναλωτικών διαφορών) και οι δικηγόροι των εμπλεκομένων μερών, έτσι ώστε να παρέχουν νομικές συμβουλές στους πελάτες τους και να τους συνδράμουν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
• Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, συντάσσεται και υπογράφεται πρακτικό, το οποίο, εφόσον κατατεθεί αρμοδίως, αποτελεί εκτελεστό τίτλο.
• Η αμοιβή του διαμεσολαβητή συμφωνείται ελεύθερα ανάμεσα στο διαμεσολαβητή και τα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν.4640/2019.

 

Υπαγωγή σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης
• Σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν.4640/2019, σε ορισμένες κατηγορίες διαφορών είναι υποχρεωτικό να προηγείται, πριν την συζήτηση της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί στο δικαστήριο, μία Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) κατά την οποία ο διαμεσολαβητής ενημερώνει εσάς και όλους όσους εμπλέκονται στη διαφορά για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τις βασικές αρχές που τη διέπουν καθώς και για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της συγκεκριμένης διαφοράς σας με βάση τις ιδιαιτερότητες και τη φύση αυτής.
• Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας είναι να εξετάσετε τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή.
• Η επιλογή του διαμεσολαβητή για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία μπορεί να γίνει μετά από συμφωνία των μερών της διαφοράς. Αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, ο διαμεσολαβητής ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης (ΚΕΔ) με βάση μια σύντομη διαδικασία που ορίζεται στο νόμο.
• Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται στο άρθρο 18 του Ν.4640/2019.

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι*:
Υφίσταται υποχρέωση προσφυγής της διαφοράς σας σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) βάσει του Ν.4640/2019 •
Δεν υφίσταται υποχρέωση προσφυγής της διαφοράς σας σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) βάσει του Ν.4640/2019 και η διαφορά σας δύναται να επιλυθεί εκουσίως με συμφωνία προσφυγής σε διαμεσολάβηση •
(*επιλέγεται το αντίστοιχο τετράγωνο)
(Τόπος)…………..……, (ημ/νία) ………….…………… 20…

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ
(έλαβα γνώση και αντίγραφο)

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εντολέα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο