Ενημέρωση για την παραλαβή νέων διατακτικών στους δικαστικούς αντιπροσώπους που διορίστηκαν εκτός νομού και έχουν επαναληπτικές εκλογές

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λάρισα, 28 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι συνάδελφοι που έχουν επαναληπτικές εκλογές, εκτός Νομού Λάρισας, να το δηλώσουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να εκδοθούν οι νέες διατακτικές.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 της ΥΑ Αριθμ. 35305/19 (ΦΕΚ 1562 Β/8-5-2019 η καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς και των οδοιπορικών εξόδων που προκαταβάλλονται πραγματοποιείται από τα τοπικά υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε μετρητά με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:

i. Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές αντίγραφο αυτού.
ii. Της πρωτότυπης απόφασης του αρμοδίου Εισαγγελέως Πρωτοδικών για τα κατ’ αποκοπή οδοιπορικά έξοδα και τον χρόνο για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση (κατ’ άρθρο 7 της ΥΑ 35305/19) στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση 1 Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ για τις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 και Β’ Κυριακή για τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Ιουνίου καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
iii. Την προσκόμιση αντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με επίδειξη του πρωτοτύπου και τη προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατου εκκαθαριστικού

Σημειώνεται ότι ακριβές αντίγραφο του διοριστηρίου μπορεί να επικυρωθεί με κάθε νόμιμο τρόπο, ήτοι από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ ή από δικηγόρο εκ του εις χείρας του πρωτοτύπου.

Η Πρόεδρος

Νικολέττα Μπασδέκη