Ανακοίνωση του Λ.Ε.Δ.Ε. για διακανονισμό των οφειλών των μελών του σε δόσεις

Αθήνα 3 Απριλίου 2019

Αριθ. Πρωτ. 855

Προς  όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

  ΘΕΜΑ: Διακανονισμοί των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών σε δόσεις

  Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την από 2/3/2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε να χορηγήσει την δυνατότητα στα μέλη του, τα οποία οφείλουν συνδρομές προηγουμένων ετών, (α) να καταβάλλουν τις οφειλές τους τμηματικά, σε μηνιαίες δόσεις και με προνομιακό επιτόκιο και (β) να εξοφλήσουν άτοκα και εφάπαξ τις οφειλές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και υποδείγματα αιτήσεων, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας  www.lede.gr

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

 

Συνημμένα

Όροι διακανονισμών

Υπόδειγμα αίτησης