Υπόδειγμα αίτησης για επιστροφή των παρακρατηθεντων ποσών συνταξεων λόγω ποσοστιαίας μείωσης κατά τις διατάξεις του Ν.4093/2012

Αναρτάται προς διευκόλυνση των συνταξιούχων συναδέλφων υπόδειγμα αίτησης για επιστροφή των παρακρατηθεντων ποσών λόγω ποσοστιαίας μείωσης κατά τις διατάξεις του Ν.4093/2012.

Ακολουθεί το κείμενο του υποδειγματος

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΚΑ

(Σωκράτους 53- Αθήνα)

 

Α Ι Τ Η Σ Η


Του/της ………………………………………………………. του ……………………………………., κατοίκου ……………………………………………………, με ΑΜΚΑ ………………………, τηλ. ……………………

—–.—–

 


Είμαι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ/πρώην ΤΑΝ ΕΤΑΑ (Ταμείο Νομικών) από …………………

Με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις υπ’αριθμ. 244/2017 και 1277/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν παράνομες ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των κυρίων και επικουρικών συντάξεων. Ειδικότερα έχουν κριθεί  αντισυνταγματικές οι  διατάξεις που τις επέβαλαν (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ.ΙΑ.5 περίπτ. 1 και υποπαρ.ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012 και άρθρου 1 § 2 & 3 του ν. 4111/2013). Στη συνέχεια έχει εκδοθεί σωρεία δικαστικών αποφάσεων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας της Διοικητικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης, μεταξύ αυτών 4607/2017 Δ.Εφετ.Αθηνών – υπόθεση δικηγόρου ΤΑΝ, 3037/2018 Διοικ.Πρωτ.Θεσσαλονίκης, 17992/2018 Διοικ.Πρωτ.Αθηνών υπόθεση Δικαστικού Λειτουργού ΤΑΝ κλπ.

Με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκαν παράνομες οι περικοπές επί των συντάξεων, που επήλθαν είτε ως ποσοστιαία μείωση, είτε ως επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Ενώ για τους ίδιους λόγους   κρίθηκε παράνομη ως αντισυνταγματική και η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.

Επειδή η Υπηρεσία σας υπέχει ευθύνη εκ της παρανόμου και υπαίτιας περικοπής των συντάξεών μου κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 ΕισΝΑΚ και επ.

Κατόπιν των ανωτέρω και με την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μου.

ΖΗΤΩ

1) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από 1.1.2013 κάθε ποσόν που παρανόμως έχει παρακρατηθεί από τη σύνταξή μου, λόγω ποσοστιαίας μείωσης κατά τις διατάξεις του Ν.4093/2012, άλλως να μου καταβάλλετε τα ως άνω ποσά αναδρομικά από 10.6.2015 (δημοσίευση αποφάσεων ΣτΕ).

2) Να μου καταβάλετε αναδρομικά κάθε ποσόν που μου έχει επιβληθεί ως εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων από 1.1.2013, άλλως από της δημοσιεύσεως της ανωτέρω αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου (8.2.2017).

 3) Να μου καταβάλλετε τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα επιδόματα είχαν διαμορφωθεί μέχρι 31-12-2012.
4) Να επαναπροσδιορίσετε αναδρομικά τη σύνταξή μου στο ποσόν αυτής χωρίς την επιβολή των παρανόμων και αντισυνταγματικών περικοπών.

Αθήνα …/…./2018
Ο αιτών/Η αιτούσα