Ενημέρωση για τους επιτυχόντες στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των επιτυχόντων στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων, από τις 19 Νοεμβρίου τ.ε. και εφεξής (αρχής γενομένης από τους επιτυχόντες των εξετάσεων Α’ περιόδου 2018), δύνανται να ενημερώνονται για τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) της απόφασης διορισμού τους που πρόκειται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. (www.ministryofjustice.gr), όπου θα υπάρχει ο πίνακας επιτυχόντων, στον οποίο θα αναγράφονται οι ΚΑΔ και θα προστίθενται συνεχώς νέοι ΚΑΔ.

Ο πίνακας θα είναι αναρτημένος στην Αρχική Σελίδα του Υπουργείου, στην κατηγορία «Προμήθειες – Προσλήψεις» και στην υποενότητα «Διαγωνισμοί». Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι με τον αντίστοιχο ΚΑΔ θα ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου «www.et.gr». επιλέγοντας από τη στήλη «Αναζήτηση Δημοσιευμάτων με ΚΑΔ» για να πληροφορηθούν το ΦΕΚ διορισμού τους. Μέχρι τη δημοσίευση του ΦΕΚ στην ως άνω ιστοσελίδα, θα εμφανίζεται η ένδειξη «Σε στάδιο επεξεργασίας». Το ΦΕΚ κατ’ εκτίμηση κυκλοφορεί περίπου τρεις (3) εβδομάδες μετά την παρέλευση της ημερομηνίας έκδοσης του ΚΑΔ.

Μετά τη δημοσίευση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 4δ του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», ήτοι ορκωμοσία και εν συνεχεία εγγραφή στο μητρώο του οικείου συλλόγου, αντίστοιχα.

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00004
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00004 (86 KB)