Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από το Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) ειδικής θέσης Δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με έμμισθη εντολή στο Δήμο Λαρισαίων.
Αντικείμενο απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι : Παροχή νομικής υποστήριξης προς τα Πολιτικά όργανα του Δήμου για την προώθηση των επιδιώξεων στόχων, συμφερόντων του Δήμου. Παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όταν καλείται. Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τις υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα και στα άλλα ιδρύματα του Δήμου διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου. Θα απασχολείται, επίσης, με τα αναφυόμενα νομικά ζητήματα κατά τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών παρέχοντας γνωμοδοτήσεις και νομικές συμβουλές κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Νομική επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν το Δήμο. Νομική επεξεργασία συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος, συμβάσεων εργασίας και έργου, συμβολαίων, διακηρύξεων, προμηθειών, δημοπρασιών κλπ. Παραστάσεις σε όλα τα Δικαστήρια που μπορεί να παρίσταται για υποθέσεις του ∆ήμου. Παραστάσεις στις Διοικητικές Αρχές για την προάσπιση των συμφερόντων του ∆ήμου. Συντήρηση της αναγκαίας υποδομής του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, για να ανταποκριθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες. (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, διαρκή κώδικα, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και νομολογίας που αφορούν τα θέματα που απασχολούν το Δήμο). 2. Οι απασχολούμενες/οι, κατά τα ανωτέρω δικηγόροι υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσίας στο οικείο δημοτικό κατάστημα για χρόνο, που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη παράστασης, ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. 3. Η/Ο προσληφθείσα/είς θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.9 του ν.4354/15, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη.

Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση , μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, Η αίτηση υποβάλλεται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 9.00 π.μ. έως 14.00μ.μ. στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Δήμου Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα (πληροφορίες: Γ. Θεοδωρόπουλος 2413500243).

Περισσότερες λεπτομέρειες να δείτε στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης, το οποίο επισυνάπτεται.

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (1)
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (1) (204 KB)