Χορηγούμενες ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε. απο 1/1/2018 – 31/5/2018

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/1/201831/5/2018, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 548.173,70 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 125.480,00 ευρώ σε 128 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού   28.000,00 ευρώ σε 35 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 312.913,04 ευρώ σε 30 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α. 10.600,00 ευρώ σε 1 μέλος
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 71.095,66 ευρώ σε 8 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 85,00 ευρώ σε 1 μέλος

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ