Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό

Απο την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εκδόθηκε ΠΟΛ με θέμα : «Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 229/2017 του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ’ άρθρο 5 του ν. 3869/2010 με περιεχόμενο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του».

Δείτε τη σχετική ΠΟΛ αλλά και τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ στα συνημμένα αρχεία