Διάταξη νόμου για τις ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων στα συναινετικά διαζύγια

Κατατέθηκε στη Βουλή και είναι υπό ψήφιση το νομοσχέδιο με τίτλο «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης – πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση – πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.» στο οποίο, μεταξύ άλλων, ορίζονται και οι ελάχιστες αμοιβες των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων για τα συναινετικά διαζύγια.

Συγκεκριμένα η διάταξη του άρθρου 28 του Γ’ Μέρους του σχεδίου νόμου προβλέπει :»1.Στο Παράρτημα II με τίτλο «Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε συμβόλαια» του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) προστίθεται η φράση:

«ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 321 ευρώ»

2. Στην περίπτ. δ’ του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 111376/11-01-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων» (Β’ 13), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι συμφωνίες των συζύγων οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου».

Επίσης σε άλλα σημεία του νόμου υπάρχουν ρυθμίσεις  για την τροποποίηση των άρθρων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων ειδικών ποινικών νόμων και σχετίζονται με τη Σύμβαση και την απόφαση πλαίσιο που ενσωματώνει το νομοσχέδιο.

Δείτε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση στα συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία:
10622637
10622637 (994 KB)
10622721
10622721 (5 MB)