Συνάντηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 7.2.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Θέματα επιτάχυνσης και απλούστευσης των διαδικασιών χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής, κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης, έθεσε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Δημήτρης Βερβεσός, κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μιλτιάδη Κλάπα.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας ζήτησε, μεταξύ άλλων:

α) να ορίζονται συντομότερα τα ραντεβού για την χορήγηση αδειών  διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (7ετία ή 3ετία),

β) να παραλαμβάνει η υπηρεσία τις ανωτέρω αιτήσεις όταν επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή,

γ) να εξασφαλιστεί η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης, σε ό,τι αφορά την απόδειξη «ιδιαίτερων δεσμών» με τη χώρα,

δ) να κατατίθενται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως στην κατηγορία αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους,

ε) να εξασφαλιστεί ενιαία  διαδικασία ορισμού των ραντεβού,

στ) να αρκείται η διοίκηση σε απλή εξουσιοδότηση (και να μην απαιτεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) στην περίπτωση κρατουμένων και
ζ) να στελεχωθούν οι υπηρεσίες με το αναγκαίο προσωπικό.

Ο Γενικός Γραμματέας, αναγνώρισε την σοβαρότητα των ζητημάτων που έθεσε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και ενημέρωσε για τα εξής:

1. Θα κατατεθεί σχέδιο νόμου, με το οποίο  θα καταργείται η απαίτηση της απόδειξης «ιδιαίτερων δεσμών» με τη χώρα και θα  απλουστευτεί η διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

2. Θα δημιουργηθεί, κεντρικά, ηλεκτρονικό σύστημα ορισμού ραντεβού για όλες τις κατηγορίες αδειών παραμονής.

3. Θα δοθεί η δυνατότητα προαιρετικής ηλεκτρονικής υποβολής ορισμένων κατηγοριών αιτήσεων χορήγησης αδειών διαμονής, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικών λόγων.

Για την επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη των ανωτέρω δράσεων (σημεία  2 και 3) έχει ήδη υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

4. Έχει συσταθεί  Επιτροπή στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ρυθμίσεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014) και την εισήγηση βελτιωτικών ρυθμίσεων. Στο πλαίσιο της Επιτροπής αυτής θα συζητηθούν  τα ζητήματα που έχουν ήδη τεθεί και θα υπάρξει ευρύτερος διάλογος επ’ αυτών. Επί του πορίσματος της της Επιτροπής θα υπάρξει διαβούλευση, στην οποία θα συμμετέχουν οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας.

5. Επίκειται η πρόσληψη 150 υπαλλήλων, που θα στελεχώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας επιβεβαίωσε το περιεχόμενο του υπ’ αριθ. 1361/2018 εγγράφου του Υπουργείου  και ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Ολομέλειας ότι, σε προσεχές νομοσχέδιο θα εισαχθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία «Οι άδειες διαμονής που έληξαν από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 17 Ιανουαρίου 2018 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.4251/2014, καθώς και όσες λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2018, μπορούν να ανανεωθούν μέχρι την 30 Ιουνίου 2018. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των ως άνω αδειών διαμονής μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση αυτών, θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθείσες. Η ισχύς των υπόψη αδειών διαμονής αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης».