Εγκύκλιος κοινοποίησης διατάξεων ν. 4251/2018 και παροχή οδηγιών

Αναρτάται προς ενημέρωση η «Εγκύκλιος κοινοποίησης διατάξεων ν. 4251/2018 και παροχή οδηγιών» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Η εγκύκλιος αφορά στην κοινοποίηση και στην παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’5/17.1.2018) και συναφή θέματα (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί).

Συνημμένα αρχεία:
2018-02-02 (24)
2018-02-02 (24) (2 MB)