Η υπουργική απόφαση 62134/4100 καθώς και η ΠΟΛ1223/2017 για τη ρύθμιση οφειλών σε φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στο Δημόσιο έως 50.000 € (αρθ. 15 παρ. 21 ν.4469/2017)

Αναρτάται προς ενημέρωση των συναδέλφων η υπ’ αριθ. ΥΑ 62134/4100 (ΦΕΚ Β 4640/29.12.2017 «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής».

 

Η απόφαση αυτή αφορά οφειλές προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης  ως 50.000€ και απευθύνεται ακριβώς σε όσους δεν δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.4469/2017.

Συγκεκριμένα αφορά :

Α. πρόσωπα που έχουν μεν την πτωχευτική ικανότητα αλλά είτε  οι  συνολικές οφειλές τους ( προς όλους τους πιστωτές τους , συμπεριλαμβανομένων των ΦΚΑ)  είναι λιγότερες από 20.000€ (όριο υπαγωγής στον ν.4469/2017) είτε ο ΦΚΑ συγκεντρώνει πάνω από το 85% των οφειλών (όρος που επίσης αποκλείει την υπαγωγή της διαφοράς στον ν.4469/2017 παραπέμποντας την σε διμερή διαπραγμάτευση)

Β. πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα με οφειλές προς τους Φ.Κ.Α ως 50.000€ (δεν αφορά άλλες οφειλές – οι συγκεκριμένες οφειλές προς του ΦΚΑ ως 50.000€ ρυθμίζονται έστω και αν υπάρχουν και άλλες οφειλές προς τρίτους)

 

Επίσης αναρτάται και η ΠΟΛ1233/2017 «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής»

 

Και η συγκεκριμένη ΠΟΛ 1223/2017  αφορά οφειλές προς το Δημόσιο   ως 50.000€ και απευθύνεται ακριβώς σε όσους δεν δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.4469/2017.

Και για τις δύο περιπτώσεις οφειλετών απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής είναι η πλήρωση των γνωστών κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του ν. 4469/2017 δηλαδή Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δηλαδή βιβλία Β΄κατηγορίας , μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του

Ρυθμίζονται όμοια με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις οι οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι 31.12.2016, η δε σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι 31.12.2018.

Στην αίτηση περιέχονται πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών που υποβάλουν αυτήν από κοινού και μια σειρά δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην ΥΑ, χωρίς να αποκλείεται το Δημόσιο  να ζητήσει και περαιτέρω έγγραφα ώστε να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του οφειλέτη. Οπωσδήποτε περιέχεται κατάλογος όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή.

Κριτήρια για να διαμορφώσει πρόταση το Δημόσιο  είναι το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Ανά κατηγορία οφειλετών και ανά είδος περιουσίας προβλέπονται διαφορετικά  στοιχεία για τον προσδιορισμό του εισοδήματος και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Για οφειλές από 20.000€ ως 50.000€, εκτός από την μια κερδοφόρα χρήση, θα πρέπει και ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα να είναι μικρότερος ή ίσος του 8

Για τις περιπτώσεις που  η προς ρύθμιση οφειλή προς το Δημόσιο  υπερβαίνει τις 20.000€ αποκλείεται η ρύθμιση εφ’ όσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το 25πλάσιο αυτής.

Για οφειλές ως 3000€ ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 36 ενώ για οφειλές από 3000€ -50000€ ως 120. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 50€

Για οφειλές 3000-50000€ προβλέπεται διαγραφή  του 85% των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής

Συνημμένα αρχεία:
FEK4640B
FEK4640B (180 KB)
pol_1223_2017
pol_1223_2017 (436 KB)