Δελτίο χορηγηθεισών ενισχύσεων ΛΕΔΕ – Δεκέμβριος 2017

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                  
Αθήνα  23 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ. 211
Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου
                                   Ηλ. Μιχόπουλος
 
Προς
-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 01/12/2017-31/12/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 110.142,61 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 21.160,00 ευρώ σε 24 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 11.200,00 ευρώ σε 14 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

41.365,22 ευρώ

σε 4 μέλη
Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου 31.200,00 ευρώ σε 3 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 5.217,39 ευρώ σε 1 μέλος
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 0,00 ευρώ σε 0 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ