Κοινοποίηση email Προέδρου Πρωτοδικών για αποστολή δικογράφων συζητηθεισών υποθέσεων

Κατόπιν αιτήματος της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας κ. Σωτηροπούλου δημοσιεύεται η ορθή ηλεκτρονική διεύθυνση sotiropouloustella9@gmail.com προς ηλεκτρονική αποστολή δικογράφων από δικηγόρους που παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση υποθέσεων με προεδρεύουσα την ίδια και ειδικά για τις δικασίμους της 8-9-2017 και της 20-9-2017.