Διορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπής αρχαιρεσιών ΔΣΛ 26.11.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 20 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Aριθμ. πρωτ. 940
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ταχ. Δ/νση : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Θ. 1004 – 41 000 ΛΑΡΙΣΑ
Πληροφορίες : Αντ. Δέλκος
Τηλέφωνο : 2410532037
FAX : 2410532042
E-mail : dslar@dslar.gr

Προς κ.κ.
Γεώργιος Χατζηευθυμίου ΑΜ 125
Κωνσταντίνο Καπετάνο ΑΜ 834
Βάϊο Δασκαλόπουλο ΑΜ 918
Γεώργιο Γουργιώτη ΑΜ 996
Ελένη Τσιρώνη ΑΜ 1122
Μαγδαληνή –Μαρίνα Ρεμπάκη ΑΜ 1423
Ευγενία Τσιούτρα ΑΜ1453
Αλέξιο-Κωνσταντίνο Ξηροφώτο ΑΜ1464
ΕΝΤΑΥΘΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Στις 26 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, στο Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας (Δευκαλίωνος 18 & Πατρόκλου γωνία), θα διεξαχθεί η ψηφοφορία της εκλογής για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία που αρχίζει από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2021. (άρθρα 107 παρ.1 και 108 παρ.1 του Ν.4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων).

Πρόεδρος θα εκλεγεί εκείνος που μεταξύ των υποψηφίων προέδρων θα λάβει το 50% συν ένα των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν αυτό το ποσοστό δεν επιτευχθεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, η ψηφοφορία της εκλογής για την ανάδειξη του Προέδρου θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017, τις ίδιες ως άνω ώρες και στον ίδιο τόπο, ενώ σε αυτή θα συμμετέχουν οι δυο πρώτοι υποψήφιοι πρόεδροι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους. Οι σύμβουλοι εκλέγονται με την ψηφοφορία της Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2017 και κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. (άρθρο 117 παρ.1,2 του Ν 4194/2013).

Η ψηφοφορία της εκλογής θα διενεργηθεί ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ή το νόμιμο αναπληρωτή του, εν προκειμένω τον Α΄ Αντιπρόεδρο Τρύφωνα Τσάτσαρο ΑΜ 601, και από τους ψηφολέκτες, η σε περίπτωση κωλύματός τους από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. (άρθρο 114 παρ.3 του Ν 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων). Περαιτέρω ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας διορίζει για κάθε ψηφοδόχο δυο από τα μέλη του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου με ισάριθμα αναπληρωματικά. (άρθρο 114 παρ.1 του Ν 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων).

Μετά από τα παραπάνω διορίζεστε ως ψηφολέκτες- μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την ψηφοδόχο (κάλπη) για ανάδειξη του Προέδρου ως τακτικά μέλη οι: 1) Γεώργιος Χατζηευθυμίου ΑΜ 125, 2) Κωνσταντίνος Καπετάνος ΑΜ 834 και αναπληρωματικά οι: 1) Μαγδαληνή Ρεμπάκη ΑΜ. 1423, 2) Ευγενία Τσιούτρα ΑΜ 1453, ενώ για την ψηφοδόχο (κάλπη) για την ανάδειξη των Συμβούλων ως τακτικά μέλη οι: 1) Βάϊος Δασκαλόπουλος ΑΜ 918, 2) Γεώργιος Γουργιώτης ΑΜ 996 και αναπληρωματικά οι: 1) Ελένη Τσιρώνη ΑΜ1122, 2) Αλέξιος Ξηροφώτος ΑΜ 1464.

Μετά ταύτα, προσκαλείσθε κατά τα προαναφερόμενα, πριν τις 07:00 π.μ, να προσέλθετε στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ), για ανάληψη της υπηρεσίας του ψηφολέκτη- μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ