Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για εγγραφή ─ διαγραφή αλλοδαπών από τον ΕΚΑΝΑ και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κ Λ Α Δ Ο Σ Α Λ Λ Ο Δ Α Π Ω Ν
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4, Τ.Κ. 10177
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213-1520182, 213-1520869
e-mail: dioikitikametra.da@astynomia.gr
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 1619/17/1818543 Αθήνα , 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣ:

ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή¬¬ ─ διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S. II)».

ΣΧΕΤ.:α)Υπ΄αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 17-10-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση ως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 4000/4/32-v από 31/03/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
β) Υπ΄αρίθ. 3/17-10-2012 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
γ)Υπ΄αριθ. 6634/1-327275 από 20-12-2012 ερμηνευτική εγκύκλιος – διαταγή της Δ/νσης Αλλοδαπών/Τμήμα Μετανάστευσης & Διοικητικών Μέτρων/Γραφ.3ο /Α.Ε.Α.
δ)Yπ΄ αριθ. 1710/14/955779 από 09-06-2014 έγγραφο της Δ/νσης Νομικής Υπο- στήριξης/Α.Ε.Α.
ε)Νόμος 4055/12-03-2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής”.
στ)Προεδρικό Διάταγμα 178/31-12-2014 “Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας”.
ζ)Νόμος 4322/27-04-2015 “Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις”.
η)Κανονισμός(ΕΚ)αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (S.I.S. II).

Με δεδομένο τις μεταβολές που επήλθαν στην οργάνωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και στο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τη διαχείριση των αλλοδαπών που είτε έχουν εγγραφεί στον Ε.Κ.ΑΝ.Α, είτε θα εγγραφούν προς εκτέλεση δικαστικών – διοικητικών αποφάσεων, κρίνονται αναγκαίες οι κάτωθι παρατηρήσεις – διευκρινήσεις ώστε να καταστεί εφικτή, κατά περίπτωση, η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

1. Καθορισμός αρμoδίων οργάνων εγγραφής-διαγραφής από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το Σ.Π.Σ (S.I.S. II)

Η εγγραφή των αλλοδαπών γίνεται με απόφαση:
• του Δ/ντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, που σχετίζονται με ενδείξεις τέλεσης σοβαρής αξιόποινης πράξης ή προπαρασκευαστικών ενεργειών για την τέλεση τέτοιας πράξης στο εξωτερικό, καθώς και αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας,
• του Δ/ντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας / Α.Ε.Α. αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας,
• των Δ/ντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας, για τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 1 παρ. 1 της υπ΄αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 17-10-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και προκειμένου περί των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τους αρμόδιους για τα θέματα αλλοδαπών ανώτερους αξιωματικούς των Δ/νσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσ/νικης, που έχουν οριστεί από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή για την έκδοση αποφάσεων απέλασης – επιστροφής σύμφωνα με άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.3386/2005 (Α’212).

Ειδικότερα:
i) το Γραφείο Διοικητικών Μέτρων του Τμήματος Αλλοδαπών των Δ/νσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, μεριμνά για την καταχώρηση ή τη διαγραφή κατά περίπτωση αλλοδαπών στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄από 17-10-2012 Κ.Υ.Α. (παρ.2 εδάφ. ζζ άρθρου 63 του Π.Δ.178/2014).
ii) το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας του Τμήματος Επιστροφών των Δ/νσων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο, πέραν των άλλων που ρητώς ορίζονται στο εδάφ. δ΄ παρ. 4 του άρθρου 63 του Π.Δ.178/2014, για την εγγραφή αλλοδαπών στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. σε βάρος των οποίων διατάσσεται η επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης ή διέλευσης ή σε τρίτη χώρα της επιλογής τους, καθώς και για τη διεκπεραίωση αποφάσεων που αφορούν την εγγραφή ή διαγραφή των αλλοδαπών από τον εν λόγω κατάλογο.

2. Κριτήρια εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και στο Σ.Π.Σ (S.I.S. II)

α) Στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών εγγράφονται αλλοδαποί σε βάρος των οποίων:
• διατάχθηκε, με απόφαση δικαστηρίου, η απέλαση τους από τη χώρα,
• εκδόθηκε από την αρμόδια διοικητική αρχή απόφαση απέλασης ή επιστροφής τους, εφόσον δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση αυτή (αναχώρηση από τη χώρα),
• συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας κατά τα οριζόμενα στο εδάφ. δ της παρ.1 του άρθρου76 του Ν.3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 59 του Ν.4075/2012,
• η παρουσία τους επί του εθνικού εδάφους συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη.
β) Αλλοδαποί που εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) εγγράφονται και στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S. II), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 94 και 96 της Σύμβασης Εφαρμογής Συμφωνίας Σένγκεν και των άρθρων 20 και 24 της (η) σχετικής.

 

Ειδικότερα:

Απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή ασφάλειας ή κατά της εθνικής ασφάλειας συνιστά ιδίως η περίπτωση που αλλοδαπός :
α) έχει καταδικαστεί σε κράτος μέλος για αξιόποινη πράξη επισύρουσα ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους.
β) εις βάρος του υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι διέπραξε σοβαρές αξιόποινες πράξεις ή υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι προτίθεται να διαπράξει τέτοιες πράξεις στο έδαφος κράτους μέλους.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών της Συνθήκης Σένγκεν εγγράφονται μόνο στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ.1 του Π.Δ. 106/2007.

3. Χρονική διάρκεια καταχωρήσεων στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και στο Σ.Π.Σ (S.I.S. II)

Η χρονική διάρκεια των καταχωρήσεων καθορίζεται από το αποφασίζον όργανο ως κατωτέρω:
• για μη τήρηση του Εθνικού Δικαίου ως προς την είσοδο, διαμονή και εργασία, δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη,
• για τέλεση αξιόποινων πράξεων (λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας) , από πέντε (5) έως δέκα (10) έτη, ανάλογα με το είδος και την βαρύτητα τους.
Κατά τον προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας της απαγόρευσης εισόδου θα σταθμίζεται, η βλάβη που προκαλείται στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του αλλοδαπού με τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που καθιστούν αναγκαία την απομάκρυνση του από τη χώρα λαμβάνοντας υπ’ όψιν, τη φύση και τη σοβαρότητα του αδικήματος που διέπραξε ο αλλοδαπός, τον αριθμό και το είδος των προηγουμένων καταδικών , τη συχνότητα των τελεσθέντων αδικημάτων, τον κίνδυνο υποτροπής , τη διάρκεια παραμονής του στη χώρα, το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την τέλεση του αδικήματος και τη συμπεριφορά του αλλοδαπού κατά το διάστημα αυτό, την ηλικία του, την κατάσταση υγείας του, την εθνικότητα του προσώπου που θίγεται από το μέτρο απομακρύνσεως, την οικογενειακή του κατάσταση (διάρκεια γάμου – πραγματική οικογενειακή ζωή ζεύγους), αν έχουν γεννηθεί παιδιά από το γάμο, την ηλικία και το βέλτιστο συμφέρον τους, τη σοβαρότητα των δυσχερειών που είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν η σύζυγος και τα τέκνα του αλλοδαπού και τέλος τη σταθερότητα των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικογενειακών δεσμών του αλλοδαπού με την Ελλάδα και τη χώρα του προορισμού του.
• για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στην απόφαση του ποινικού δικαστηρίου με την οποία διατάχθηκε η απέλαση και η απαγόρευση επανεισόδου του στη χώρα (έως δέκα (10) έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 74 Π.Κ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4322/2015).
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αλλοδαπών που είναι ήδη καταχωρημένοι, η αλλαγή της ημερομηνίας λήξης του μέτρου θα πραγματοποιείται με την έκδοση νέας απόφασης, στην οποία θα λαμβάνεται/ονται υπόψη προηγούμενη/ες απόφαση/εις εγγραφής που τυχόν υπάρχει/ουν με παράλληλη αλλαγή των παλαιών στοιχείων του μέτρου με τα νέα.
Παράδειγμα: Αλλοδαπός που έχει καταχωρηθεί στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και S.I.S. II κατόπιν διοικητικής απόφασης απέλασης-επιστροφής από 10-11-2010 έως 10-11-2015 και συλλαμβάνεται εκ νέου και εκδίδεται νέα διοικητική απόφαση απέλασης-επιστροφής π.χ από 06-05-2013 έως 06-05-2018 , τότε το μητρώο του επιβληθέντος μέτρου παραμένει το ίδιο αλλά αλλάζουν όλα τα λοιπά στοιχεία της καταχώρησης (αριθμός και ημερομηνία απόφασης , υπηρεσία επιβολής, ημερομηνία λήξης του μέτρου, η οποία παρατείνεται για το συγκεκριμένο παράδειγμα ως την 06-05-2018).

4. Αυτοδίκαιη διαγραφή από Ε.Κ.ΑΝ.Α και Σ.Π.Σ (S.I.S. II)

α) Οι εγγραφές με αποφάσεις των διοικητικών αρχών παύουν:
• με την παρέλευση της χρονικής διάρκειας που ορίζεται στην απόφαση,
• με την ανάκληση ή την ακύρωση της απόφασης βάσει της οποίας έγινε η εγγραφή,
• με τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής των αρμοδίων αρχών για αλλοδαπούς που είναι εγγεγραμμένοι αποκλειστικά και μόνο με κριτήριο τη μη τήρηση του εθνικού δικαίου ως προς την είσοδο, διαμονή και εργασία ( άρθρο 6 Ν.4251/2014).

β) Δικαστικές απελάσεις (εκτελεσθείσες ή μη) που επιβλήθηκαν βάσει ποινή φυλάκισης ή θεραπευτικά – αναμορφωτικά μέτρα .
• Το άρθρο 110 παρ. 4 του Ν.4055/2012 ορίζει ότι απελάσεις που επιβλήθηκαν βάσει ποινής φυλάκισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (02.04.2012) παράγουν αποτελέσματα και αποκλείουν την είσοδο των αλλοδαπών που απελάθηκαν για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την εκτέλεση της απόφασης.
• Το άρθρο 14 παρ.7 του Ν.4322/2015 ορίζει ότι δικαστικές απελάσεις που έχουν επιβληθεί με βάση ποινή φυλάκισης παύουν να ισχύουν και δεν εκτελούνται από τη δημοσίευση του νόμου ( 27.04.2015).
Eκ των ανωτέρω και σύμφωνα με (α) σχετική ορίζεται ότι:
Εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση βάσει ποινής φυλάκισης ή θεραπευτικών – αναμορφωτικών μέτρων μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4055/2012 ( 02.04.2012) και έχει εκτελεστεί , καθώς και εγγραφές που αφορούν αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση βάσει ποινής φυλάκισης ή θεραπευτικών – αναμορφωτικών μέτρων μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4322/2015 ( 27.04.2015) και δεν έχει εκτελεστεί, διαγράφονται αυτοδικαίως από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. καθόσον η δικαστική απόφαση που τις επέβαλλε δεν παράγει πλέον αποτελέσματα.
Ειδικότερα:
i) Στην περίπτωση που σε βάρος αλλοδαπού είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με περισσότερες αποφάσεις που επέβαλαν ποινή φυλάκισης ή θεραπευτικά – αναμορφωτικά μέτρα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4055/2012 η αναφερόμενη πενταετία υπολογίζεται για κάθε μια απόφαση αυτοτελώς.
ii) Οι εκτελεσθείσες δικαστικές απελάσεις με βάση ποινή φυλάκισης ή θεραπευτικών – αναμορφωτικών μέτρων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 παρ. 7 του Ν.4322/2015 καθόσον δεν προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης των απελάσεων που έχουν επιβληθεί και εκτελεσθεί πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου. Η διάταξη αυτή αφορά τις μη εκτελεσθείσες δικαστικές απελάσεις, που επιβλήθηκαν βάση ποινής φυλάκισης ή θεραπευτικών – αναμορφωτικών μέτρων έως 27/4/2015.
iii) Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με (δ) σχετική η πενταετία του άρθρου 110 του Ν.4055/12 άρχεται από την πρώτη κατά σειρά πράξη εκτέλεσης της δικαστικής απέλασης.

γ) Δικαστικές απελάσεις που επιβλήθηκαν βάσει ποινής κάθειρξης.

• Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα από 05.10.2012 Κ.Υ.Α. η εγγραφή των αλλοδαπών στον ΕΚΑΝΑ παύει αυτοδικαίως να ισχύει: α) με την παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος της απόφασης εγγραφής, β) από την ανάκληση ή την ακύρωση της διοικητικής απόφασης απέλασης ή επιστροφής βάσει της οποίας έγινε η εγγραφή, γ) από την έκδοση βουλεύματος του αρμοδίου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με το οποίο επιτρέπεται η επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο βούλευμα, δ) με την κατάργηση της δικαστικής απόφασης που επέβαλε την απέλαση, ε) από την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης απέλασης ή επιστροφής από το αρμόδιο δικαστήριο και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή αυτή».
• Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 74 του Π.Κ. ως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 4055/2012, ορίζεται ότι “το δικαστήριο που αποφασίζει την απέλαση του αλλοδαπού επιβάλει σε αυτόν απαγόρευση επανεισόδου του στη χώρα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών ή επ’ αόριστον. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου του δικαστηρίου που επέβαλλε την απέλαση, μετά από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα, ύστερα από αίτησή του, αφού περάσει μια τριετία από την εκτέλεση της απέλασης”.
• Επίσης κατά την διάταξη του άρθρου 110 παρ.4 εδάφ. β΄ του Ν.4055/2012 για τις απελάσεις που επιβλήθηκαν με βάση ποινή κάθειρξης, μέχρι την έναρξη ισχύος ανωτέρω νόμου, το χρονικό διάστημα ισχύος της απαγόρευσης εισόδου του αλλοδαπού στη χώρα καθορίζεται από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου του δικαστηρίου που επέβαλε την απέλαση, ύστερα από αίτηση του απελαθέντα που υποβάλλεται κατά την διαδικασία του άρθρου 74 παρ.3. Π.Κ.
• Τέλος , κατά την διάταξη του άρθρου 74 παρ.3 Π.Κ. ως ίσχυε και με την αντικατάστασή του από το άρθρο 4 του. Ν.4322/2015, το δικαστήριο που αποφασίζει την απέλαση του αλλοδαπού επιβάλει σε αυτόν απαγόρευση επανεισόδου του στη χώρα για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) ετών. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου του δικαστηρίου που επέβαλλε την απέλαση, μετά από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα, ύστερα από αίτησή του, αφού περάσει μια τριετία από την εκτέλεση της απέλασης.
Eκ των ανωτέρω και σύμφωνα με (α) σχετική ορίζεται ότι:
Οι εγγραφές στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. που αφορούν αλλοδαπούς σε βάρος των οποίων είχε επιβληθεί δικαστική απέλαση με βάση ποινή κάθειρξης μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4055/2012 (Α’51), διαγράφονται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της απαγόρευσης εισόδου, όπως αυτό καθορίστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 110 του Ν.4055/2012.
Σε περίπτωση που επί των δικαστικών αποφάσεων δεν αναγράφεται χρονικό διάστημα, θα τίθεται μέτρο απαγόρευσης εισόδου διάρκειας δέκα (10) ετών.

Στην περίπτωση, κατά την οποία δεν έχει καθοριστεί τέτοιο χρονικό διάστημα κατά την έναρξη ισχύος της υπ΄αριθ. 4000/4/32-ν΄ από 31-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι κατά το προηγούμενο εδάφιο εγγραφές διαγράφονται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από την εκτέλεση της πρώτης απέλασης, εφόσον το κατ’ άρθρο 110 παρ. 4 του Ν. 4055/2014 βούλευμα δεν εκδοθεί εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., ήτοι από 01-10-2017 και μεταγενέστερα.

5. Αρμόδια για την διαγραφή όργανα από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το Σ.Π.Σ (S.I.S II)

Η διαγραφή της καταχώρησης επιτρέπεται και πριν την συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται στην απόφαση για λόγους εθνικού ή δημοσίου συμφέροντος ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού για ανθρωπιστικούς και μόνο λόγους:
• με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων ή του Προϊσταμένου του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στις περιπτώσεις εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) από τον Δ/ντή της Δ/νσης Αλλοδαπών ή τον Δ/ντή της Δ/νσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αντίστοιχα,
• με απόφαση των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών ή των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας, όταν η εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) έγινε από τα όργανα του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-v από 31/03/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

6. Εξέταση αιτημάτων διαγραφής ιδιωτών-δικηγόρων από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το Σ.Π.Σ
(S.I.S II).

Αιτήματα διαγραφής που αφορούν αλλοδαπούς/ες που έχουν τελέσει γάμο με ημεδαπούς/ες, θα εξετάζονται κατόπιν προηγούμενης ενδελεχούς έρευνας περί τυχόν εικονικότητας του γάμου από τα κατά τόπο αρμόδια Τμήματα Αλλοδαπών ή Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας του/της , σύμφωνα με τα κριτήρια που διαλαμβάνονται στο άρθρο 86 του Ν.4251/2014.
Κατά αναλογία θα ενεργείτε και στις περιπτώσεις που έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.
Αιτήματα διαγραφής που κατατίθενται από δικηγόρους απαιτείται νόμιμη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.
Στις περιπτώσεις που η υπηρεσία στην οποία κατατέθηκε το αίτημα διαγραφής είναι αναρμόδια για τη εξέταση του θα διαβιβάζει αυτό αρμοδίως με κοινοποίηση στον αιτούντα.
Σε κάθε περίπτωση θα ελέγχεται το νόμιμο διαμονής των αλλοδαπών κατ’ εφαρμογή άρθρου 26 του Ν.4251/14.

7. Αυτεπάγγελτη επανεξέταση της καταχώρησης στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το Σ.Π.Σ( S.I.S II)

α) Στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.

Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 4000/4/32-v από 31/03/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, κάθε περίπτωση έγγραφης στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών εξετάζεται αυτεπαγγέλτως ανά τριετία από το αποφασίζον την εγγραφή όργανο, για τη διατήρηση της εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι κατ’ άρθρο 1 λόγοι της υπ΄ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 17-10-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ή τη διαγραφή της.
Το αρμόδιο όργανο δεν μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή αλλοδαπού ο οποίος καταχωρήθηκε μετά από δικαστική απόφαση απέλασης πριν την πάροδο του χρονικού διαστήματος της απαγόρευσης επανεισόδου που ορίζεται σε αυτή.

β) Στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S. II).

Οι καταχωρίσεις που εισάγονται στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν(S.I.S. II) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο εισήχθησαν.
Το αρμόδιο όργανο του κράτους μέλους που έχει εισάγει μια καταχώρηση επανεξετάζει εντός τριετίας, από την εισαγωγή της στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, την ανάγκη διατήρησής της (άρθρο 29 Κανονισμού S.I.S. II).

Επισημαίνεται ότι η μη επανεξέταση καταχώρησης στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S. II) εντός τριετίας έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη διαγραφή της. Κατόπιν τούτου εφιστάται η προσοχή των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών , για την απαρέγκλιτη επανεξέταση των καταχωρίσεων εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος με την έκδοση σχετικής απόφασης ώστε να αποφεύγεται η διαγραφή τους. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης απόρριψης, επί αιτήματος διαγραφής, εκφέρει αιτιολογημένη κρίση για την ανάγκη διατήρησης της καταχώρισης και ως εκ τούτου μέχρι να παρέλθει τριετία, από την έκδοσή της, δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις.

8. Υποχρεώσεις αρμοδίων οργάνων – Υπηρεσιών

Τα αρμόδια για την εγγραφή – διαγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) όργανα υποχρεούνται:
• για την έκδοση σχετικής απόφασης εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) σε περίπτωση που αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Πρεσβείες, Υπηρεσίες Έλεγχου Διαβατηρίων, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κλπ) γνωστοποιήσουν, αναφέρουν ή υποβάλουν προτάσεις για την εγγραφή αλλοδαπών στον εν λόγω κατάλογο για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας (π.χ. κατέθεσαν παραποιημένα/πλαστά έγγραφα για να λάβουν προξενική θεώρηση εισόδου, επιχείρησαν να πετύχουν την είσοδο τους στην χώρα με την χρήση πλαστού διαβατηρίου ή έκαναν χρήση πλαστού εγγράφου για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή κρίνονται επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια),
• για την καταχώρηση των στοιχείων του αλλοδαπού στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης και στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S. II) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 94 και 96 της Σύμβασης Εφαρμογής Συμφωνίας Σένγκεν και των άρθρων 20 και 24 της (η) σχετικής.
• για την ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα:

i) Στην περίπτωση που σε βάρος αλλοδαπού υφίσταται μέτρο απαγόρευσης εξόδου από την χώρα συνεπεία δικαστικής απόφασης, διάταξης ή βουλεύματος, πριν την έκδοση απόφασης απέλασης– επιστροφής ή εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α θα γίνεται έλεγχος ως προς την ισχύ των περιοριστικών όρων μέσω των αρμοδίων Δικαστικών-Εισαγγελικών Αρχών και θα ενεργείτε αναλόγως.
ii) Σε περίπτωση κατά την οποία ο αλλοδαπός στερείται διαβατηρίου και μετά την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου προκύψουν διαφορετικά στοιχεία ταυτότητος από τα αρχικά καταχωρηθέντα ή εάν προσκομιστεί εκ των υστέρων ή ενημερωθεί με οποιοδήποτε επίσημο τρόπο για τα στοιχεία ταυτότητας , η υπηρεσία επιβολής οφείλει για την ενημέρωση της καταχώρησης με την τροποποίηση της αρχικής απόφασης (προσθήκη νέων στοιχειών- καταχώριση στο S.I.S. II), γνωστοποιώντας παράλληλα το ανωτέρω γεγονός στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εφόσον ο εν λόγω αλλοδαπός έχει σημανθεί κατά το παρελθόν.

9. Πολλαπλές καταχωρήσεις στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και στο Σ.Π.Σ (S.I.S. II)

Οι καταχωρήσεις είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς δηλ. μπορεί για τον ίδιο αλλοδαπό να υπάρχει εγγραφή μετά από απόφαση δικαστηρίου που διατάσει την απέλαση του και μετά από απόφαση απέλασης – επιστροφής της αρμόδιας διοικητικής αρχής.
Στην περίπτωση ύπαρξης σε βάρος του αλλοδαπού δύο ή περισσοτέρων αποφάσεων δικαστηρίου που διατάσουν την απέλαση του, καταχωρείται αυτοτελώς μέτρο για κάθε μια απόφαση εφόσον αυτές αναφέρονται σε διαφορετικές ποινικές υποθέσεις.
Στην περίπτωση ύπαρξης σε βάρος του αλλοδαπού δύο ή περισσότερων μέτρων μετά από απόφαση της διοικητικής αρχής για απέλαση – επιστροφή ή απόφασης έγγραφης, θα παραμένει σε ισχύ το μέτρο με την απώτερη, από χρονική άποψη, ημερομηνία λήξης καθότι το μητρώο του μέτρου είναι ένα. Κατά την εξέταση αιτήματος διαγραφής καταχώρησης αλλοδαπού για τον οποίο υφίστανται πολλαπλές καταχωρίσεις στον Ε.Κ.ΑΝ.Α., αυτό θα εξετάζεται από την αρμόδια Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ή τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, στην οποία υπάγεται διοικητικά η υπηρεσία που εξέδωσε την τελευταία απόφαση (π.χ. σε περίπτωση που την τελευταία απόφαση απέλασης –επιστροφής εξέδωσε η Δ.Α. Μεσσηνίας , αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος είναι η ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου, ανεξάρτητα εάν υφίστανται άλλες καταχωρίσεις). Τονίζεται ότι στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων διαγραφής θα συνεκτιμώνται από την αρμόδια υπηρεσία όλες οι προγενέστερες αποφάσεις εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α.
Σε περίπτωση ύπαρξης καταχώρησης αλλοδαπού στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S.II), για το άρθρο 24 του Κανονισμού από άλλη χώρα (κ-μ), με την έκδοση νέας απόφασης απέλασης – επιστροφής ή εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. θα καταχωρείται και στον εν λόγω κατάλογο (S.I.S. II) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 παρ.6 και 35 παρ 1 εδάφ. β της (η) σχετικής.
Επισημαίνεται, προς πιστή εφαρμογή των διατασσομένων, η υπ’ αριθ.1533/16/1768064 από 12-09-2016 διαταγή της Δ-νσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Τμ.SIRENE.«Εναρμόνιση Διαδικασιών και Αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με το S.I.S. II, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβριου 2006 και της Απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2007» και ειδικότερα το Κεφαλαίο Ζ (Παραρτήματα V, ΙΧ και Χ).

10. Προσθήκη βιομετρικών στοιχείων – φωτογραφιών στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και στο Σ.Π.Σ (S.I.S II)

Υπενθυμίζεται, προς πιστή εφαρμογή των διατασσομένων, η υπ’ αριθ. 1619/16/273791 από 09-01-2016 διαταγής μας με θέμα «αποστολή ψηφιακών αρχείων στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S II)».

 

11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

• Προκειμένου οι Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων ενημερωθούν για την ισχύ μέτρων απαγόρευσης εισόδου, (π.χ. περιπτώσεις που υφίστανται μέτρα απαγόρευσης εισόδου που εμπίπτουν στις διατάξεις της αυτοδίκαιης διαγραφής δυνάμει του Ν. 4055/2012 ή του Ν. 4322/2015) θα απευθύνουν σχετικό ερώτημα στις υπηρεσίες που προέβησαν στην καταχώρηση τους. Οι αρχές ελέγχου εφόσον, κατά την είσοδο στην Ελλάδα υπηκόου τρίτης χώρας που είναι κάτοχος άδειας διαμονής διαπιστώσουν τη συνδρομή λόγων που δικαιολογούν την ανάκλησή της ή την απόρριψη εκκρεμούς αιτήματος, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν άμεσα και εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειμένου κινηθεί η σχετική διαδικασία.(άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 4251/2014). Τονίζεται ότι η εν λόγω αλληλογραφία θα πρέπει να διενεργείται με βαθμό προτεραιότητας κατεπείγοντος ώστε να περιορίζεται ο χρόνος αναμονής του διοικούμενου στο ελάχιστο δυνατό.
• Πριν την καταχώρηση στοιχείων προσώπου στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) και Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S II), οι χειριστές οφείλουν να έχουν προβεί στην αναζήτηση και ταυτοποίηση αυτών μέσω των εφαρμογών Police on line (Χαρτογράφηση, Ευρετήρια Δ.Ε.Ε, σηματικές αναφορές) προκειμένου να αποφεύγεται η κατάρτιση πολλαπλών ατομικών φακέλων Δ.Κ.Α για το ίδιο πρόσωπο .
• Εφόσον στο πρόσωπο ενός αλλοδαπού διαπιστωθεί η ύπαρξη δύο ή περισσότερων ατομικών φακέλων Δ.Κ.Α., να απευθύνεστε για την ηλεκτρονική συγχώνευση αυτών απευθείας στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., ώστε για κάθε αλλοδαπό να υφίσταται ένας και μόνο ατομικός φάκελος. (σχετ. υπ’ αριθ. 1519/16/2006846 από 12/10/2016, μέσω pol, διαταγή της Δ-νσης Κρατικής Ασφάλειας / Α.Ε.Α.) .
• Η διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) κατόπιν προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης των αρμοδίων δικαστηρίων, μετά από προσφυγή του ενδιαφερομένου κατά αποφάσεων απέλασης – επιστροφής ή εγγραφής, θα εξετάζεται από τα αρμόδια για τη διαγραφή όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.1 του Ν.3068/2002, σε περίπτωση δε απορριπτικής απόφασης το μέτρο απαγόρευσης εισόδου το οποίο είχε αρχικά αρθεί θα επανέρχεται σε ισχύ μέχρι την προκαθορισθείσα ημερομηνία λήξης του.
• Όταν στον υπήκοο τρίτης χώρας χορηγείται χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης (π.χ. με άρση της κράτησής του μετά από προσφυγή του με απόφαση του οικείου Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Πρόεδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου) δεν θα επιβάλλεται μέτρο απαγόρευσης εισόδου εφόσον ο διοικούμενος συμμορφωθεί με την υποχρέωση του αυτή (αναχώρηση). Προς τούτο οι αρμόδιες κατά τόπο υπηρεσίες οφείλουν να τηρούν αρχείο στο οποίο θα καταχωρούνται τα στοιχεία αλλοδαπών στους οποίους χορηγήθηκε προθεσμία οικειοθελούς αναχωρήσεις ούτως ώστε να ελέγχουν μέσω της εφαρμογής «αφιξαναχωρίσεις» την συμμόρφωση τους με την υποχρέωση αυτή.
Σε περίπτωση που δεν ανακύψει νέα αιτία που να δικαιολογεί καθεστώς νόμιμης διαμονής του αλλοδαπού στη χώρα και δεν προκύπτει έξοδος του από νομοθετημένο σημείο εξόδου θα καταχωρείται σε βάρος του μέτρο (απαγόρευσης εισόδου) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 1 περ. β του Ν. 3907/2011.
Προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού οι Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων θα καταχωρούν απαρέγκλιτα τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών κατά την έξοδο τους στην εφαρμογή «αφιξαναχωρίσεις».
• Προγενέστερες εγκύκλιοι ισχύουν καθ’ ο μέρος δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα.

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Α.Ε.Α /Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
2. Α.Ε.Α/ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
3. A.E.A./Δ.Δ.Α.Σ.
4. Α.Ε.Α./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5. ΓΕ.Π.Α.Δ ΧΩΡΑΣ
6. Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
7. Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ
9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
α) Γραφείο κ. Υπουργού Εσωτερικών
β) Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
γ) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
δ) Γραφείο κ. Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
ε) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
5. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
α) Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Γραφείο κ. Υπαρχηγού
γ) Γραφείο κ. Προϊστάμενου Επιτελείου
δ) Γραφείο κας Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων
ε) Γραφείο κ. Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος
στ) Γραφείο κ. Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος
ζ) Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
η) Γραφείο κ. Προϊσταμένου Κλάδου Ασφάλειας
θ) Γραφείο κ . Προϊσταμένου Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων
ι) Γραφείο κ. Προϊσταμένου Κλάδου Τάξης
6. Γ.Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ
7. Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8. ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
9. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
10. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ –ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
(e-mail: proedros@dsa.gr)