Χορηγηθείσες ενισχύσεις ΛΕΔΕ (Ιούνιος-Αύγουστος 2017)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                                                  

Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ. 2253
Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου
                                   Ηλ. Μιχόπουλος
Προς
-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/6/2017-31/8/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 327.391,95  ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 56.560,00 ευρώ σε 60 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 12.800,00 ευρώ σε 16 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

168.330,43 ευρώ

σε 15 μέλη
Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου 29.460,87 ευρώ σε 3 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 55.495,65 ευρώ σε 4 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 4.745,00 ευρώ σε 2 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ