Προκήρυξη Δήμου Τυρνάβου για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τύρναβος 29/06/2017
Αρ.Πρωτ.:10060

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη του
1. τα άρθρα 165,166 & 167 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. το ν. 4194/13 (ΦΕΚ 208/27.09.2013 τεύχος Α’) και ιδίως το άρθρο 43 αυτού
3. το άρθρο 19 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου (ΦΕΚ 2510/Β΄/14.9.2012) στο οποίο προβλέπεται θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή
4. Τη βεβαίωση αριθ. 10059 του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος
5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./37/32036/4-4-2017 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’εφέταις με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Τυρνάβου.
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Δήμο Τυρνάβου με σχέση έμμισθης εντολής.
1. Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Τυρνάβου και των ΝΠΔΔ του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του.
Ενδεικτικά επίσης αναφέρονται:
• παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ), διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου
• παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους
• επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο
• επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους
• εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου
• εισηγείται για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και τη συνέχιση ή μη των ενδίκων μέσων και ενημερώνει το σχετικό βιβλίο δικογράφων και το αρχείο των σχετικών δικογραφιών
• παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο
• τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας
Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Δημοτική αρχή, καθώς και να έχει τη δυνατότητα άμεσης και αυτοπρόσωπης νομικής υποστήριξης σε περιπτώσεις κατεπείγοντος χωρίς πρόσθετη αμοιβή
Θα έχει έδρα το Δήμο Τυρνάβου
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινά στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων .
2. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/15.
3. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Τυρνάβου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
4. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :
α) Να είναι δικηγόροι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο
β) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
γ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
δ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).
ε) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Τυρνάβου σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:
α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του δημόσιου τομέα.
δ) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία , μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.).
6. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή
7. Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.
Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα & επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών & υπολογιστών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

Κριτήριο Συντελεστής
βαρύτητας (%)
Προσωπικότητα 20
Επιστημονική Κατάρτιση
Α) τίτλος σπουδών από Νομικό τμήμα Νομικής σχολής της χώρας ή
αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής της αλλοδαπής
Β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο
απασχόλησης
Γ) διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο
απασχόλησης 25
Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης
Ενεργής απασχόληση σε ζητήματα συναφή με ΝΠΔΔ, αποδεικνυόμενη από δικόγραφα που έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από τις/τους υποψήφιες/ους και απευθύνονται σε Διοικητικά ή Πολιτικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων 10
Επαγγελματική Πείρα – Επαγγελματική Επάρκεια
Έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής του
δικηγόρου στον δικηγορικό σύλλογο
Δικόγραφα που έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από τις/τους
υποψήφιες/ους και που αποδεικνύουν ουσιαστική και συστηματική ενασχόληση με την δικηγορία 20

Γνώση ξένων γλωσσών 5
Γνώση Υπολογιστών 5
Οικογενειακή κατάσταση 5
Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης 10
ΣΥΝΟΛΟ 100

8. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από :
α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη,
γ) έναν εκπρόσωπο του Δήμου.
Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δήμου Τυρνάβου

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη . Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
9. Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
10. Η προκήρυξη αυτή θα δημοσιευτεί σε μια τοπική ημερήσια Εφημερίδα, θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου, καθώς επίσης θα σταλεί στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Λάρισας και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, οι οποίοι θα επιμεληθούν για την τοιχοκόλληση της στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου αντίστοιχα.
11. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου, Σταύρου Καράσσου 1, Τύρναβος, Τ.Κ.40100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Γρηγοριάδου Μαρία (τηλ. Επικοινωνίας: 2492350127). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΣΑΡΧΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη Δήμου Τυρνάβου
Προκήρυξη Δήμου Τυρνάβου (134 KB)