Χορηγηθείσες ενισχύσεις ΛΕΔΕ προς τα μέλη του – Απρίλιος-Μάιος 2017

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                                                  
Αθήνα 27 Ιουνίου 2017
Αριθ. Πρωτ. 1735
Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου
                                   Ηλ. Μιχόπουλος

 

Προς
-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/4/2017-31/5/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 239.596,95  ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 44.560,00 ευρώ σε 44 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 12.000,00 ευρώ σε 15 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 126.556,52 ευρώ σε 12 μέλη
Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου 36.800,00 ευρώ σε 3 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 19.530,43 ευρώ σε 2 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 150,00 ευρώ σε 1 μέλος

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ