Καταστροφή αρχειακού υλικού Πρωτοδικείου Λάρισας (προθεσμία)

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Λάρισα    16 Μαρτίου 2017
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.   339/2017
Ταχ. Δνση: Δικ. Μέγαρο
Πληρ. Μαρία Λιντέρη
Τηλ. 2410-535136
FAX: 2410-536662 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Προς τους κ. κ. Δικηγόρους και διαδίκους

Φέρεται σε γνώση των κ.κ. Δικηγόρων και διαδίκων ότι ο καθημερινά αυξανόμενος αριθμός των υποθέσεων καθιστά αδύνατη τη φύλαξη στο Γενικό και Ποινικό Αρχείο του Πρωτοδικείου Λάρισας και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η καταστροφή των:

1)Σχετικά δικογραφιών Ασφαλιστικών Μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας έως και το έτος 2011 και ματαιωθείσες δικογραφίες Ασφαλιστικών Μέτρων έως και το έτος 2011.

2)Σχετικά δικογραφιών Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (τακτικής-εκουσίας) έως και το έτος 2011 και ματαιωθείσες δικογραφίες Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (τακτικής-εκουσίας) έως και το έτος 2011.

3)Σχετικά δικογραφιών Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας ειδικής διαδικασίας (μισθώσεις, ανακοπές, αυτοκίνητα, διατροφές, γαμικές διαφορές, εργατικά, απαλλοτριώσεις) έως και το έτος 2011 και ματαιωθείσες δικογραφίες ειδικής διαδικασίας Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας έως και το έτος 2011.

4)Σχετικά δικογραφιών Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (τακτικής-εκουσίας) έως και το έτος 2011 και ματαιωθείσες δικογραφίες Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας έως και το έτος 2011.

5)Σχετικά διαταγών πληρωμής έως και το έτος 2011.

6)Πρόχειρα πρακτικά πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων έως και το έτος 2005.

7)Υποβληθείσες αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών έως και το έτος 2012.

8)Υποβληθείσες αιτήσεις περί ορισμού δικαστικών αντιπροσώπων εκλογών σωματείων έως και το έτος 2012.

9)Υποβληθείσες αιτήσεις για αναπλήρωση συμβολαιογράφων και αιτήσεις αδειών συμβολαιογράφων έως και το έτος 2012.

10)Αιτήσεις για χορήγηση κανονικών αδειών δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λάρισας έως και το έτος 2013.

11)Πρακτικά αρχαιρεσιών (εκλογών) σωματείων έως και το έτος 2012

12)Τεύχη άδετα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης έως και το έτος 2010

13)Δικογραφίες Μονομελούς και Τριμελούς Πλημ/κείου Λάρισας, Μονομελούς ανηλίκων και Τριμελούς ανηλίκων του Πρωτοδικείου Λάρισας καθώς και σχετικά βουλευμάτων, εκδοθείσες αντιμωλία έως και το έτος 2005, καθώς και δικογραφίες των περιφερειακών μεταβατικών Μονομελών Πλημ/κείων (Αγιάς, Τυρνάβου και Ραψάνης) εκδοθείσες αντιμωλία  των διαδίκων έως και το έτος 2005.

14)Λιπομαρτυρίες Μονομελούς και Τριμελούς έως και το έτος 2009.

     Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 31-5-2017, όπως προσέλθουν προς παραλαβή των ανωτέρω σχετικών κ.λ.π. που βρίσκονται στις δικογραφίες των πολιτικών και ποινικών αποφάσεων, τα οποία μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα καταστραφούν όπως ορίζει ο Νόμος.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΤΑΝΤΕΛΙΑ