Προκήρυξη και πρόσκληση συμμετοχής στις αρχαιρεσίες ΛΕΑΔΠΛ (προθεσμία)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ                              
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ          
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Λάρισα, 6 Φεβρουαρίου 2017 
Αριθμ. πρωτ.  5.
 
Προς όλους του κ.κ. Συναδέλφους
Μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.
Στην έδρα των Γραφείων τους

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

 Έχουμε την τιμή να Σας γνωστοποιήσουμε τα εξής:

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ισχύοντος καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. προκηρύσσονται αρχαιρεσίες, για την εκλογή νέας διοικήσεώς του και συγκαλείται προς τούτο η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, για την διεξαγωγή τους στις 9 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και από ώρας 9ης π.μ. μέχρι 19ης ώρας στα Γραφεία του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας, για την εκλογή επτά (7) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και τριών (3) μελών για το Εποπτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16,17 και 19 του καταστατικού του.
  1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Συνάδελφοι που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για καθένα από τα δύο ως άνω όργανα του Σωματείου, πρέπει να πράξουν τούτο το βραδύτερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017, υποβάλλοντες μέχρι τότε τη σχετική έγγραφη δήλωσή τους στην Εφορευτική Επιτροπή.
  1. Διευκρινίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του Καταστατικού του Σωματείου, οι μεν υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία ως δικηγόροι, οι δε υποψήφιοι για το Εποπτικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία ως δικηγόροι.
  1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, θα είναι για το χρονικό διάστημα από 16.3.2017 έως 15.3.2020. 
  1. Καλούνται, κατόπιν τούτου, όπως κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία προσέλθουν όλα τα μέλη του Σωματείου εις την συγκαλουμένη Γενική Συνέλευση του Σωματείου και ασκήσουν το προς τον σκοπό αυτής εκλογικό τους δικαίωμα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

O  Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ