Κατάλογος υπογραφών εξώδικης δήλωσης επιφύλαξης προς ΕΦΚΑ (προθεσμία)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΛ περί επικύρωσης των από 04.02.2017 αποφάσεων της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφασίστηκε η κατάρτιση καταλόγου για την εξώδικη δήλωση επιφύλαξης, απευθυνόμενη προς τον ΕΦΚΑ με το εξής περιεχόμενο:

«Προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, δια της παρούσης δηλώνουμε ότι οι προκαταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνουμε από 1.1.2017 και εφεξής, δια της παρακράτησης 20% επί των γραμματίων προείσπραξης των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνουμε από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μας κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μας, και ιδίως της διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μας, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.

Τόπος, Ημερομηνία

Οι Δηλούντες»

Ο σχετικός κατάλογος θα υπογραφεί καταρχάς από τον Πρόεδρο, τα δεκατέσσερα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και από τα λοιπά μέλη του ΔΣΛ.

Μετά ταύτα, καλούνται οι συνάδελφοι να προσέλθουν προς υπογραφή της ως άνω εξώδικης δήλωσης στον κατάλογο που θα ανοίξει αύριο Τετάρτη 15-02-2017 στη γραμματεία του ΔΣΛ και  θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 22.02.2017 ώστε στη συνέχεια να κοινοποιηθεί στον ΕΦΚΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ            ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ