Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Λάρισας για ορθή αρίθμηση πίνακα σχετικών (άρθρο 237 ΚΠολΔ)

5w9h5sS - Imgur
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλ.2410536943                                        
 
Προς
Το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 237∫1,2 & 3

 Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 237 ∫1,2 & 3, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4335/15 , ενημερώνονται οι κ.κ. συνήγοροι ότι κατά την κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης καθώς και των σχετικών αυτών , θα πρέπει να προσκομίζεται μαζί αναλυτικός πίνακας με την πλήρη αναγραφή όλων των σχετικών τα οποία θα πρέπει να είναι αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό και όχι με την ένδειξη (π.χ. 1α,2βκλπ.) ή να αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος του κειμένου των προτάσεων με τον ίδιο, όπως παραπάνω, τρόπο.

Λάρισα 19-12-2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Στυλιανή Σωτηροπούλου