Πρόσκληση συμμετοχής σε υπό κατάρτιση καταλόγους δικηγόρων έτους 2017 (προθεσμία)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση συμμετοχής σε υπό κατάρτιση καταλόγους δικηγόρων έτους 2017 (προθεσμία)

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι – μέλη του Δ.Σ.Λ. που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις, να δηλώσουν συμμετοχή στους παρακάτω καταλόγους για το έτος 2017: 

1. Στον κατάλογο Αυτεπαγγέλτων Διορισμών/Νομικής Βοήθειας επιλέγοντας το είδος ή τα είδη των υποθέσεων στα οποία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εκ των κατωτέρω:

  • Ποινικές (Αυτεπάγγελτοι διορισμοί σε κακουργήματα).
  • Αστικές, Ποινικές ή Διοικητικές (πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας). 

2. Στον κατάλογο πραγματογνωμόνων – μεταφραστών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για το έτος 2017, όσοι συνάδελφοι – μέλη του Δ.Σ.Λ. που κατέχουν τη σχετική γλωσσομάθεια.

3. Στον κατάλογο συνδίκων πτώχευσης, όσα μέλη του Δ.Σ.Λ. έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία.

4. Στον κατάλογο Δικηγόρων-Εκκαθαριστών για υποθέσεις του ν. 3869/2010, ο οποίος θα υποβληθεί στο Ειρηνοδικείο Λάρισας.

5. Στον πίνακα διαιτητών του οικείου Πρωτοδικείου. 

  • Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι η συμμετοχή στον κατάλογο Νομικής Βοήθειας και δη στον τομέα Αστικού Δικαίου, συνεπάγεται υψηλή πιθανότητα ανάληψης υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010), ενώ από το Ειρηνοδικείο ελήφθη η ενημέρωση ότι εφεξής δεν θα γίνονται δεκτές τυχόν παραιτήσεις από γενόμενους διορισμούς.
  • Η κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα που θα καταρτισθεί, με το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αποσταλεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες.
  • Οι δηλώσεις γίνονται από τους ενδιαφερομένους στη γραμματεία του Δ.Σ.Λ. έως και την 15 Νοεμβρίου 2016.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ      ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ