Ενημερωτικό σημείωμα για συνεδρίαση Δ.Σ. – 09.09.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 09 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Εισήγηση Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την πλήρωση της θέσης του διοικητικού υπαλλήλου του ΔΣΛ –Απόφαση σύμφωνα με το  95 παρ.1εδ.ιγ του Ν 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων).
  3. Υπηρεσιακά θέματα.

-Επί του 1ου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ Δημήτριος Κατσαρός, προέβη σε ενημέρωση αναφορικά:

α) Με τη θεματολογία της επερχόμενης συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής και ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος την 13.09.2016 στην Αθήνα. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις διεργασίες αναφορικά με την αίτημα του δικηγορικού σώματος για νομοθετική παροχή δυνατότητας σύστασης Επαγγελματικού Ταμείου Δικηγόρων και των λοιπών κλάδων του ΕΤΑΑ στο οποίο θα μεταφερθούν τα αποθεματικά του ΤΕΑΔ, το οποίο θα συσταθεί, υπο προυποθέσεις και κυρίως αφού προηγηθεί αναλογιστική μελέτη η οποία θα εγγυάται τη βιωσιμότητά του.

β) Με συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. με την Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λάρισας και Ειρηνοδίκες την 07.09.2016 αναφορικά με την προώθηση των θεμάτων που είχαν θιγεί εκ μέρους του ΔΣΛ στο από 29.06.2016 έγγραφο.

γ) Με την υπόθεση αντιποίησης δικηγορικού επαγγέλματος εκ μέρους ιδιώτη και εταιρίας, κατά των οποίων ασκήθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, με βάση το άρθρο 9 του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), σε εκτέλεση προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ και εκδόθηκε σχετική προσωρινή διαταγή σύμφωνα με το αίτημα του  ΔΣΛ.

Επί του 2ου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αρχικά ανέλυσε την διαδικασία που τηρήθηκε για την πρόσληψη υπαλλήλου οικονομικής εξειδίκευσης και επεσήμανε το ουσιαστικό έργο που επιτέλεσε η ορισθείσα Πενταμελής Επιτροπή, η οποία προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση των προσόντων των ενδιαφερομένων. Τόνισε μάλιστα, ως ιδιαίτερα  σημαντικό κεκτημένο για το μέλλον, το γεγονός ότι για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια ο ΔΣΛ εφαρμόζει μια διάφανη και αξιοκρατική διαδικασία στο τομέα των προσλήψεων των υπαλλήλων του.

Ακολούθησε ενημέρωση εκ μέρους των μελών της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με το υψηλότατο επίπεδο κατάρτισης των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και για τη διαδικασία συνεντεύξεων είκοσι ενός (21) υποψηφίων, από τους οποίους -κατόπιν αξιολόγησης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων της προκήρυξης- έξι (6) τελικώς προεπιλέχθηκαν για ακρόαση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου την ίδια ημέρα.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η αμοιβή του προσληφθησόμενου υπαλλήλου για το διάστημα της ετήσιας δοκιμαστικής περιόδου, καθώς επίσης και το ότι  η κατάταξη των υποψηφίων που θα προκύψει,  συγκροτεί ταυτόχρονα και  τον σχετικό πίνακα από τον οποίο  με βάση την σειρά κατάταξης θα γίνει, αν καταστεί αναγκαία, η πρόσληψη και άλλου υπαλλήλου μελλοντικά.

Ακολούθησε η ακρόαση των έξι προεπιλεγέντων/προεπιλεγεισών υποψηφίων μετά από ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον φάκελο υποψηφιότητας του καθενός. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε με γραπτή ταυτόχρονη ψηφοφορία των παρισταμένων μελών, από την οποία προέκυψε η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου και καταρτίστηκε ο  πίνακας κατάταξης.

-Επί του 3ου θέματος, το Δ.Σ.εξέτασε διάφορα υπηρεσιακά θέματα (παραιτήσεις και προαγωγές συναδέλφων) και ενέκρινε ομόφωνα ό,τι απαιτείτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ