Έγγραφο ΔΣΛ προς τα Δικαστήρια Λάρισας για τις αλλαγές στον υπολογισμό δικαστικού ενσήμου – 30.06.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Λάρισα, 30 Ιουνίου  2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                           Αριθμ. πρωτ. 404 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/νση:Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας
Δευκαλίωνος 18 & Πατρόκλου
Τ.Θ. 1004 – 41 000 Λάρισα
Πληροφορίες: Αντ. Δέλκος
Τηλ:2410532037
FAX:2410532042
E-mail:dslar@dslar.gr
 
Προς : κ.κ.  Διευθύνοντες/ουσες
Το Εφετείο Λάρισας, Γρηγόριο Παπαδημητρίου
Το Πρωτοδικείο Λάρισας, Αικατερίνη Παπαγιάννη
Το Ειρηνοδικείο Λάρισας, Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου

Θέμα: Κατάργηση πόρων υπέρ ΕΤΑΑ και ΕΟΠΥΥ επί δικαστικού ενσήμου

Με το Ν. 4393/2016 καταργήθηκαν οι κοινωνικοί πόροι που προβλέπονταν στο άρθρο 150 παρ.1 του Ν 3655/2008 (επί του δικαστικού ενσήμου). Λόγω «νομοθετικής αστοχίας» παραβλέφθηκε ότι ο πόρος υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ δεν προβλεπόταν στην καταργούμενη διάταξη, αλλά στον Ν. 4393/2016- άρθρο 2 § 1 του ν. ΓΠΟΗ/1912, όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με την Παράγραφο ΙΓ § 6 του ν. 4093/2012, και στη συνέχεια με το άρθρο 40 § 16 του ν. 4111/2013, που δεν καταργήθηκε ρητώς.

Όμως, από την αιτιολογική έκθεση του νόμου, από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, αλλά κυρίως από τη συνημμένη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΤΑΑ («…θεωρούμε ότι είναι βέβαιον πως έχουν καταργηθεί οι πόρου υπέρ ΤΑΝ και Τομέων Υγείας Δικηγόρων…») προκύπτει ότι πρόθεση του νομοθέτη ήταν η κατάργηση όλων των σχετικών πόρων και ότι και ο πόρος υπέρ ΤΥΔΕ πρέπει να λογίζεται καταργηθείς. Εξάλλου η αρχή της καταργήσεως προγενεστέρου νόμου με νεότερο δεν εφαρμόζεται όταν ο νεότερος νόμος είναι γενικός και ο παλαιός ειδικός, εκτός εάν από την έννοια του περιεχομένου του νεότερου νόμου προκύπτει ότι αυτός αποσκοπούσε στην κατάργηση και του ειδικού νόμου (ΑΠ 84/2004 Ελλ.Δνη 2005,782, ΟλΑΠ 319/1966).

Συμμορφούμενος προς τα ανωτέρω και σε εναρμόνιση με τους λοιπούς δικηγορικούς συλλόγους, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας ήδη έχει τροποποιήσει σχετικώς τη φόρμα υπολογισμού δικαστικού ενσήμου στον ιστότοπό του (χωρίς πόρους υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. ε του Ν4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) στους Δικηγορικούς Συλλόγους ανήκει, μεταξύ των άλλων: «Η διατύπωση γνωμών και προτάσεων που αφορούν στη βελτίωση της νομοθεσίας, την ερμηνεία και την εφαρμογή της. Στο πλαίσιο αυτό οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αναγνωρίζονται ως σύμβουλοι της πολιτείας και συμμετέχουν υποχρεωτικά στις σχετικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.»

Μετά ταύτα, με βάση την προαναφερόμενη διάταξη παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας την γνώμη μας αυτή, επί του ζητήματος υπολογισμού του δικαστικού ενσήμου κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που αδοκήτως, ο δικάζων δικαστής ήθελε κρίνει ότι το καταβληθέν δικαστικό ένσημο πρέπει να συμπληρωθεί ως προς τους πόρους υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ, ζητούμε, ως εκ περισσού άλλωστε, να τηρηθεί σε κάθε περίπτωση η διάταξη του άρθρου 227 ΚΠολΔ με τηλεφωνική ενημέρωση του δικηγόρου και χορήγηση εύλογης προθεσμίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ                  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ

 

Συνημμένο:        Η υπ’αριθμ. πρωτ. 155001/23.06.2016 γνωμοδότηση Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων ΕΤΑΑ