Σημαντικό: Κατάργηση ενσήμων υπέρ κοινωνικής ασφάλισης από 01.07.2016 (ενημέρωση!)

Ενημέρωση 01.07.2016: Η διακίνηση και επικόλληση ενσήμων επικύρωσης (επικυρώσήμων) συνεχίζεται κανονικά έως την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου σύμφωνα με το κατωτέρω διευκρινιστικό έγγραφο του υπουργείου Εργασίας.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Λάρισα, 30.06.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατάργηση ενσήμων υπέρ κοινωνικής ασφάλισης

 Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου 2016 καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες, δηλαδή τα άρθρα 10 του Ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταμείου Νομικών» (Α` 164), 6 του Οργανισμού Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Αποφ. Υπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 136/167/16.2/7.3.1988 (Β` 131), 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (Π.δ. 113/1987, Α`65), 4 του Β.δ. της 6/22.9.1956 (Α` 209), 4 του Α.Ν. 2682/1940 (Α` 411), 37 του Ν. 4507/1966 (Α` 71), 4 του Π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α` 24), 7 παρ. Ζ` του Ν.4043/2012 (Α` 25), καθώς και το Π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α` 93).

Συνεπεία της ανωτέρω κατάργησης, παύει η υποχρέωση επικόλλησης ενσήμων ΕΤΑΑ/ΤαΝ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ και όλων των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Επισημαίνεται εκ περισσού, ότι από τη συγκεκριμένη κατάργηση δεν θίγεται η υποχρέωση επικόλλησης σε διαδικαστικά έγγραφα των λοιπών ενσήμων, όπως υπέρ  ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο), ΔΣΛ, ΛΕΑΔΠΛ, τα οποία συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως έχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ