Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΛΕΔΕ – Ιούνιος 2016

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ 2108822076   Φαξ 210-8822914
 

Αθήνα 13 Ιουνίου 2016

Αριθ. Πρωτ. 1690

 Προς

Τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποφάσεων της Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά τις με αριθ. 51/2016 και 52/2016 συνεδριάσεις της, αποφάσισε τα ακόλουθα:

 α/ Ενέκρινε τα πεπραγμένα της Διοίκησης για το έτος 2015, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 2015, τον Προϋπολογισμό του έτους 2016 και τις τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού έτους 2015.

β/ Παρέτεινε την ημερομηνία λήξης της υποβολής αίτησης για τον διακανονισμό των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών σε δόσεις μέχρι την 30/09/2016.

(Υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών σε δόσεις, αφορά οφειλόμενες συνδρομές μέχρι και την 31/08/2015).

γ/  Ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, όπως είχαν προταθεί από το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

δ/ Διευκρίνισε ότι τα προνόμια για την εγγραφή των νέων μελών στο Λ.Ε.Δ.Ε. θα αφορούν μόνο τα μέλη-δικηγόρους που έχουν ορκισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/2011 και ζητούν την εγγραφή τους για πρώτη φορά στο Λ.Ε.Δ.Ε.

ε/ την άτοκη απόδοση στο Λ.Ε.Δ.Ε. των ποσών που παρακρατούνται μηνιαίως από τα γραμμάτια προκαταβολής σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 61247/2015 και μόνο για την απόδοση των  εισφορών του έτους 2016.

Μετά από  τα παραπάνω παρακαλούμε:

να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας, σχετικά με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και ειδικότερα για την παράταση της ημερομηνίας αίτησης για διακανονισμό των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών και

να φροντίσετε για την μηνιαία απόδοση στο Λ.Ε.Δ.Ε. των παρακρατηθέντων ποσών από τα γραμμάτια προκαταβολής για την εισφορά-πόρο της Κ.Υ.Α. 61247/2015.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ