Σημαντικό: Απόφαση Δ.Σ. ΕΤΑΑ για υπαγωγή ασφαλισμένων σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ΕΤΑΑ ΤΗΣ 18/5/16
ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 1Η ΑΣΦ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το ΔΣ του ΕΤΑΑ με τη συμμετοχή του Γ’ Αντιπροέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του ΤΑΝ κ.Δημητρίου Βερβεσού στη σημερινή συνεδρίασή του έκανε δεκτή τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, που έχει ήδη κάνει δεκτή ο αρμόδιος Υπουργός Αν. Πετρόπουλος, για την υπαγωγή στην 1η ασφαλιστική κατηγορία όσων δικηγόρων ασφαλισμένων μετά την 01.01.1993 ανήκαν κατά νόμο σε ανώτερη τοιαύτη, που είχαν υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής στο ΤΑΝ/ΕΤΑΑ μέχρι την 17.10.2015 (πριν την ανάρτηση στο ΦΕΚ του ν. 4337/2015) και ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο υποβολής της.
Μετά την άνω απόφαση παρέλκει η εξέταση εκκρεμών ενστάσεων/ιεραρχικών προσφυγών ενώπιον της ΔΕ/ΤΑΝ/ΕΤΑΑ , καθώς και η υποβολή τέτοιων στο μέλλον, ενώ για όσες έχουν εκδοθεί αποφάσεις της ΔΕ/ΤΑΝ/ΕΤΑΑ ισχύουν οι αποφάσεις της ΔΕ/ΤΑΝ.
Όσοι έχουν καταβάλλει ήδη ασφαλιστικές εισφορές υπέρτερες αυτών της 1ης ασφαλιστικής εντός του 2016 για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2015, θα συμψηφιστεί με τις μέλλουσες ασφαλιστικές τους εισφορές η υπερβάλλουσα διαφορά.