Ειρηνοδικείο Λάρισας: Πράξη επαναπροσδιορισμού αιτήσεων Ν. 3869/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Αρ.Πρωτ. 94/4-4-2016

Αριθμός :  1/2016

ΠΡΑΞΗ

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Λάρισας, αφού έλαβε υπόψη της την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών  Ν. 3869/2010, που έχουν προσδιοριστεί πέραν της τριετίας από την έναρξη της ισχύος του Ν. 4336/14-8-2015 σε συντομότερη δικάσιμο, μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, στις υποθέσεις που δεν έπραξαν τούτο οι διάδικοι (άρθρο 2, αριθμός 4, εδάφιο β΄τουΝ.4336/2015).

Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι

Για την συζήτηση των υποθέσεων που έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν για το χρονικό διάστημα από 19-8-2018 έως 22-3-2022, ότι θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως, προς συζήτηση, κάθε Τρίτη και ώρα 09:00΄ π.μ, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ειρηνοδικείου, σε αντίστοιχες δικασίμους του χρονικού διαστήματος από 20-9-2016 έως και 30-6-2018.

 Λάρισα 4-4-2016

Η Διευθύνουσα Ειρηνοδίκης Λάρισας

 Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου