Έκδοση γραμματίων αποκλειστικά από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 8 Φεβρουαρίου 2016

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Έκδοση γραμματιών προκαταβολής
ΜΟΝΟΝ από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων :

 «Ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητα τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές, αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα III, οι οποίες προορίζονται για: αα) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου, ββ) την απόδοση ως πόρου, στον τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), γγ) την απόδοση ως πόρου στον αντίστοιχο για κάθε Δικηγορικό Σύλλογο Τομέα Προνοίας – Υγείας του ΕΤΑΑ ή Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) και δδ) την απόδοση ως πόρου στον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του ν. 2915/ 2001 (Α` 109), όπου ισχύει.»       

Κατ’ ακολουθίαν, όπως σας είναι γνωστό, οι προμνησθείσες εισφορές καταβάλλονται μέσω του σχετικού γραμματίου προκαταβολής που συνοδεύει κάθε διαδικαστική πράξη, το οποίο (γραμμάτιο) εκδίδει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος, ήτοι ο Σύλλογος στον οποίο τυγχάνει μέλος ο διενεργών τη συγκεκριμένη διαδικαστική πράξη Δικηγόρος.       

Επιπρόσθετα, πέραν δηλ. της εκ του νόμου επιβεβλημένης υποχρέωσης των δικηγόρων να αιτούνται την έκδοση των γραμματίων προκαταβολής των εισφορών τους ΜΟΝΟΝ από τις λογιστικές υπηρεσίες του  Συλλόγου τους, με τον τρόπο αυτό (εφοδιαζόμενοι δηλ. με το προβλεπόμενο κάθε φορά γραμμάτιο ΜΟΝΟΝ από το Σύλλογό τους) αποκτούν παράλληλα και το νομικό αλλά και ηθικό έρεισμα συμμετοχής τους στις πάσης φύσεως παροχές του Συλλόγου τους προς τα μέλη του, κυρίως δε στους διανεμητικούς λογαριασμούς (βλ. ειδική εισφορά) και ήδη στην επιδότηση της συνδρομής του ΛΕΔΕ, μέσω του σχετικού πόρου.       

Παρά ταύτα όμως, διαπιστώθηκε μέσω της υπηρεσιακής αλληλογραφίας που τηρούν μεταξύ τους οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, το εξής:         Ορισμένοι Δικηγόροι, προς αποφυγή ενδεχομένως οικονομικής επιβάρυνσής τους με συγκεκριμένες κρατήσεις (βλ. ειδική εισφορά, ΛΕΔΕ, Δικηγορικός Σύλλογος) επανειλημμένα αιτούνται την έκδοση γραμματίων προκαταβολής ΟΧΙ από τον Δικηγορικό Σύλλογο στο οποίο ανήκουν, αλλά από άλλους (συνήθως όμορων Πρωτοδικείων). Η επιλογή τους αυτή όμως δεν είναι άμοιρη συνεπειών και τούτο διότι με τον τρόπο αυτό:        

α) εκθέτουν τον εντολέα τους στον κίνδυνο να κριθεί άκυρη η διαδικαστική πράξη που διενήργησαν, μιάς και ο νόμος προβλέπει την έκδοση του γραμματίου από τον οικείο και όχι οποιονδήποτε Δικηγορικό Σύλλογο),         

β) στερούν το Σύλλογό τους από ειδικού τύπου αναδιανεμητικά έσοδα (πχ. ειδική εισφορά, ΛΕΔΕ), ενώ οι ίδιοι, παρά το γεγονός ότι αποφεύγουν να εισφέρουν,  συμμετέχουν τόσο στους διανεμητικούς λογαριασμούς όσο και στην επιδότηση της συνδρομής του ΛΕΔΕ μέσω του αντίστοιχου πόρου,  που προκύπτουν από τις αντίστοιχες εισφορές των υπολοίπων δικηγόρων  και        

γ) στερούν το Σύλλογο τους από δικά του θεσπισθέντα έσοδα, ενώ οι ίδιοι τυγχάνουν όλων των οικονομικών ευεργετημάτων που παρέχει ο Σύλλογός τους στα μέλη του (π.χ. εν προκειμένω για το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, δωρεάν συνδρομή των μελών σε τράπεζες νομικών πληροφοριών με δαπάνη του ΔΣΛ κλπ, ).               

Ειρήσθω εν παρόδω, ότι η ρητή νόμιμη υποχρέωση έκδοσης διπλοτύπου ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τον ΟΙΚΕΙΟ Δικηγορικό Σύλλογο, έχει υπομνησθεί τόσον με παλαιότερες αποφάσεις της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, όσο και με την ανακοίνωση αποφάσεων της με αριθμ. 50/19-12-2015 πρόσφατης έκτακτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΛΕΔΕ.                

Μετά ταύτα, o Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας καλεί τα μέλη του να τηρούν την αυτονόητη νόμιμη υποχρέωσή τους, αιτούμενοι την έκδοση γραμματίων προκαταβολής αποκλειστικά και μόνον από την οικονομική υπηρεσία του Συλλόγου μας.        

Άλλως, ενημερώνουμε τους συναδέλφους που τυχόν επιμείνουν στην προμνησθείσα τακτική, ότι, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των υπολοίπων συνεπών συναδέλφων (οι οποίοι αποτελούν άλλωστε τη συντριπτική πλειοψηφία), θα διερευνηθεί, μεταξύ των άλλων, και το ενδεχόμενο εξαίρεσής τους από α) τον διανεμητικό λογαριασμό της ειδικής εισφοράς, β) την επιδότηση της  συνδρομής τους στον ΛΕΔΕ και γ) τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δωρεάν συνδρομής στις τράπεζες νομικών πληροφοριών, το κόστος των οποίων ανέλαβε προ διετίας αποκλειστικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο