Ανακοίνωση ΔΣΛ για τη διαδικασία κτηματογράφησης Ν. Λάρισας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 17 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
(Για τη διαδικασία κτηματογράφησης
σε περιοχές του Νομού Λάρισας)

Με αφορμή την πρόσφατη έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης στους Δήμους Ελασσόνας και Τεμπών, καθώς και στις εναπομείνασες περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας κρίνει σκόπιμο να παρέμβει δημόσια με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.

Η κτηματογράφηση περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το νομικό-ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε ακινήτου  και αντικαθιστά το ισχύον σύστημα μεταγραφών πράξεων στα Υποθηκοφυλακεία.

Στο παρελθόν, υπήρξε στο Νομό μας η αρνητική εμπειρία που προέκυψε από την διαδικασία  κτηματογράφησης άλλων περιοχών. Η εμπειρία αυτή έδειξε ότι όσοι δεν συμπλήρωσαν σωστά την δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, ενεπλάκησαν σε δικαστικούς αγώνες για την διόρθωση των λαθών, με όλα τα αυτονόητα δυσμενή επακόλουθα.

Με βάση την προγενέστερη αυτή εμπειρία και προκειμένου να συμβάλλουμε θετικά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας της κτηματογράφησης και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών του νομού Λάρισας, επισημαίνουμε τα εξής:

Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι τόσον η δήλωση του δικαιώματος, όσον και ο κατά περίπτωση τυχόν αναγκαίος νομικός έλεγχος του τίτλου κτήσης του ακινήτου τους που πρέπει να προηγηθεί, αλλά και οι λοιπές παρεμφερείς ενέργειες,  είναι εργασίες που κατά τεκμήριο απαιτούν νομική γνώση και εμπειρία.

Έργο του δικηγόρου είναι η ασφαλής καταγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου και έχει τη δυνατότητα, με τις γνώσεις που διαθέτει στο εμπράγματο δίκαιο,  να διασφαλίσει την ορθή και νόμιμη καταγραφή  των δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο, με προφανή την ωφέλεια για τον πολίτη που θα αποφύγει τυχόν μελλοντικές νομικές διενέξεις, που θα επιβαρύνουν το εισόδημα του και θα οφείλονται στην εσφαλμένη καταγραφή ή τη μη ορθή αποτύπωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων του.

Άλλωστε, είναι πολύ πιθανό στην πράξη, κατά τη δήλωση κτηματογράφησης να ανακύψουν νομικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα αναφορικά με ακίνητα για τα οποία δεν έχει συναφθεί οριστικό συμβόλαιο και κατέχονται μόνο βάσει προσυμφώνου. Ανακύπτουν επίσης περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαλυτικές αιρέσεις στα συμβόλαια αγοράς ακινήτων, όπου για παράδειγμα αναγράφεται ότι δεν έχει γίνει εξόφληση του τιμήματος, ενώ αυτό έχει εξοφληθεί. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται της δήλωσης να προηγηθεί από το δικηγόρο έλεγχος κατά πόσον οι τίτλοι κυριότητας έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο.

Τέλος, σύμφωνα με το Ν. 4194/2013, η επιμέλεια των υποθέσεων των πολιτών όχι μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αλλά και ενώπιον των διοικητικών αρχών, αποτελεί έργο που ανήκει αποκλειστικά στους δικηγόρους, δεδομένου ότι αυτοί, λόγω της ειδικής επιστημονικής και επαγγελματικής τους κατάρτισης, είναι ικανοί και κατάλληλοι προς πληρέστερη κατανόηση και εύστοχη διεξαγωγή των υποθέσεων ενώπιον των προαναφερθεισών αρχών.

Μετά ταύτα, ως υπεύθυνος και αρμόδιος επιστημονικός φορέας, καλούμε τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Νομού μας, να απευθυνθούν και να αναθέσουν την υπόθεση της δήλωσης της περιουσίας τους στον φυσικό τους δικηγόρο, αυτόν που γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Έχουν κάθε λόγο και συμφέρον να αναθέσουν την υπόθεσή τους στον δικηγόρο τους τώρα, παρά όταν θα υποχρεωθούν να το πράξουν εκ των πραγμάτων, προκειμένου να διορθωθούν δικαστικώς τα τυχόν λάθη που εκ των υστέρων θα εντοπιστούν στη δήλωση των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους.   

Καταλήγοντας, διευκρινίζουμε το εξής: Δεδομένης της θέσπισης καταληκτικής ημερομηνίας αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων (3 Μαΐου 2016), καθίσταται σαφές ότι η σύνταξη και υποβολή τους καθώς και οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. έρευνες τίτλων στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία) εξαιρούνται από τις μη επιτρεπτές για τους δικηγόρους λόγω αποχής ενέργειες, όπως άλλωστε ρητά προβλέπει το ισχύον πλαίσιο χορήγησης αδειών για όλες τις περιπτώσεις επαπειλούμενης παρέλευσης προθεσμίας ή παραγραφής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ