Μηνιαίες χορηγούμενες ενισχύσεις ΛΕΔΕ – Δεκέμβριος 2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                                                
                                                           
Αθήνα  5 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ. 9
 
Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου
                         Ηλ. Μιχόπουλος
Προς
-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/12/201531/12/2015, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 327.784,30 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 28.160,00 ευρώ σε 35 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 6.400,00 ευρώ σε 8 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 272.382,63 ευρώ σε 27 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 10.200,00 ευρώ   σε 1 μέλος
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 10.200,00 ευρώ    σε 1  μέλος
Μηνιαία χρηματική ενίσχυση 441,67 ευρώ         σε 2 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα  ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ