Επείγον έγγραφο Ειρηνοδικείου Φαρσάλων προς Δ.Δ.Δ./ΤαΝ – 07.01.2016

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Φάρσαλα 07-01-2016
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
40300 ΦΑΡΣΑΛΑ
Τηλ. επικοινωνίας : ( 24910 ) 22492 Αριθμ. Πρωτ 3/2016
Επικοινωνία : Ευανθία Γκρέτση,
Σοφία Αθανασοπούλου
E- mail : yp_dik92@otenet.gr
Website : http://eirfarsal-gr.webnode.gr

ΘΕΜΑ: « Παροχή πληροφοριών για τη διαδικασία δημοσίευσης κειμένου δικαστικής απόφασης στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων »
ΣΧΕΤ.: Το άρθρο 954 παρ. 4 εδ. γ΄ του ΚΠολΔ, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το ν. 4335/2015

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 4 του ΚΠολΔ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από 01.01.2016 με το άρθρο 1 άρθρου ογδόου παρ. 2 του ν. 4335/2015, αναφέρεται πλέον ότι «…4. Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη αν δεν κατατεθεί το αργότερο είκοσι ( 20 ) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00΄ το μεσημέρι της δέκατης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας και αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της γραμματείας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων…».
Με βάση επομένως την ανωτέρω ρητή διάταξη νόμου και εφόσον η τυχόν απόφαση που θα εκδοθεί επί της σχετικής ανακοπής θα πρέπει να αναρτηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή της με επιμέλεια της Γραμματείας της υπηρεσίας μας στην ανωτέρω αναφερόμενη ιστοσελίδα, σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε το συντομότερο δυνατό για τον τρόπο με τον οποίο θα διενεργείται η ανωτέρω ανάρτηση ( π.χ. πως αποστέλλεται, σε ποιόν αποστέλλεται, μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική, τυχόν ιδιαίτερες γραμματοσειρές, χαρακτηρισμοί, κ.λ.π. ), προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί η υπηρεσία μας στη σχετική της υποχρέωση.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Με τιμή

Ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων

Αθανάσιος Μπλάντας