Ανακοίνωση επιδότησης τακτικής συνδρομής μελών του Λ.Ε.Δ.Ε. βάσει ισχύοντος πόρου

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ: 210-8822076  Φαξ: 210-8822914  MAIL: info@lede.gr
 
Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ. 181
Πληροφορίες: Ε. Πίτσιλλου
Προς
Τους κ.κ. Προέδρους των
Δικηγορικών Συλλόγων
μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
 
Κοινοποίηση:
Γραμματεία του Δικηγ. Συλλόγου   

ΘΕΜΑ: Μέθοδος εύρεσης του ποσού επιδότησης (μείωσης) της τακτικής συνδρομής μέλους του Λ.Ε.Δ.Ε., από την εισφορά (πόρο) υπέρ του φορέα της Κ.Υ.Α.61247/2015 η οποία εισπράττεται μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών από 01/09/2015

Σε συνέχεια του αριθ. 2297/23-12-2015 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με αριθ. 275/2016 συνεδρίασή του και μετά από εξουσιοδότηση που του χορήγησε η Γ.Σ., κατά την με αριθ. 50/2015 συνεδρίασή της, αφού επεξεργάστηκε προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους κ.κ.

-Κοντογάννη Δημήτριο πρόεδρο του Δ.Σ. Τρικάλων,

-Μουνδριανάκη Ευάγγελο, πρόεδρο του Δ.Σ. Ρεθύμνης,

-Γιαννακογεώργο Σταύρο, αναλογιστή και

-Πίτσιλλου Ελένη, Διευθύντρια Λ.Ε.Δ.Ε.

ομόφωνα αποφάσισε και θέτει υπόψη σας τα παρακάτω:

(1) Η επιδότηση των συνδρομών θα αφορά συνδρομές από 01/09/2015 και εντεύθεν

(2)  Η συνολική εκκαθάριση και ο υπολογισμός των οφειλών και της επιδότησης, θα γίνεται αποκλειστικά από τον Λ.Ε.Δ.Ε., με την προϋπόθεση ότι κάθε σύλλογος, εντός του μηνός Ιανουαρίου του κάθε επομένου έτους, θα του αποστέλλει,

  • αναλυτική ονομαστική κατάσταση (σε ηλεκτρονική μορφή) με τα ποσά που συγκεντρωτικά κατέβαλε κάθε μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε., εντός του προηγουμένου έτους, για την ως άνω εισφορά (πόρο) της ΚΥΑ 61247/2015
  • αναλυτική ονομαστική κατάσταση με τα μέλη του-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. που, σύμφωνα με απόφαση του κάθε συλλόγου, δεν θα πρέπει να επιδοτηθούν  οι συνδρομές τους, για διάφορους λόγους.

(π.χ εξαιρούνται από την διανομή μερίσματος)

Μετά την συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων, για κάθε δικηγορικό σύλλογο χωριστά, θα γίνεται ο επιμερισμός ανά μέλος και η επιδότηση της τακτικής του συνδρομής, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και  της αναλογικότητας, ως εξής:

Α΄ εκδοχή

(όταν το ποσό της εισπραχθείσας εισφοράς (πόρου) είναι μεγαλύτερο από το συνολικά οφειλόμενο ποσό από τα μέλη Λ.Ε.Δ.Ε. του συγκεκριμένου συλλόγου)

Εν προκειμένω, αφού εξαιρεθούν από την επιδότηση τα μέλη που αποφάσισε κατά τα ως άνω ο δικηγορικός σύλλογος, εξοφλούνται όλα τα οφειλόμενα υπόλοιπα για συνδρομές των μελών Λ.Ε.Δ.Ε. αυτού του συλλόγου, από 01/09/2015 και εντεύθεν.

Ειδικότερα για τα μέλη που εξαιρούνται της επιδότησης, καταχωρείται ως καταβολή έναντι συνδρομών, το ποσό που ο ίδιος τυχόν κατέβαλε για εισφορά (πόρος) της ΚΥΑ 61247/2015, μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών.

Αν και πάλι υπάρχει πλεόνασμα του εισπραχθέντος με την ως άνω εισφορά ποσού,αυτό θα μεταφέρεται στα έσοδα του Λ.Ε.Δ.Ε., με υπολογαριασμό του συγκεκριμένου συλλόγου και θα πιστωθεί στα μέλη του σε επόμενες χρήσεις.

Β΄ εκδοχή

(όταν το εισπραχθέν από την ως άνω εισφορά ποσό υπολείπεται από το συνολικά οφειλόμενο ποσό από τακτικές συνδρομές των μελών Λ.Ε.Δ.Ε. του συγκεκριμένου συλλόγου)

Σε αυτή την περίπτωση αφού και πάλι εξαιρεθούν από την επιδότηση τα μέλη που αποφάσισε κατά τα ως άνω ο δικηγορικός σύλλογος, στα οποία θα καταχωρείται ως καταβολή έναντι συνδρομών, το ποσό που τυχόν κατέβαλαν για εισφορά (πόρο) της ΚΥΑ 61247/2015, μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών, εξοφλούνται οι οφειλόμενες τακτικές συνδρομές των μελών Λ.Ε.Δ.Ε. αυτού του συλλόγου, από 01/09/2015 και εντεύθεν, ως εξής:

  • Πρώτα θα εξοφλούνται οι συνδρομές όσων μελών κατέβαλαν με την ως άνω εισφορά ποσό μεγαλύτερο από την εκάστοτε τακτική (ετήσια) συνδρομή και θα προσδιορίζεται το υπερβάλλον ποσό.
  • Στη συνέχεια, το  υπερβάλλον αυτό ποσό θα επιδοτεί, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, όλα τα οφειλόμενα υπόλοιπα όσων μελών δεν κατέβαλαν μέσω της εισφοράς το ισόποσο προς την τακτική (ετήσια) συνδρομή ποσό.
  • Ακολούθως, θα προσδιορίζεται το τελικό ποσό οφειλής του κάθε μέλους και με ονομαστική κατάσταση που θα συντάσσει ο Λ.Ε.Δ.Ε., θα γνωστοποιείται αυτό σε κάθε δικηγορικό σύλλογο, προκειμένου να πληροφορεί τα μέλη του.
  • Τέλος, το συνολικό κατά τα ως άνω οφειλόμενο ποσό, θα συγκεντρώνεται για λόγους πρακτικούς από τους δικηγορικούς συλλόγους και θα αποδίδεται στο Λ.Ε.Δ.Ε. ή διαφορετικά τούτο θα γίνεται από τα ίδια τα μέλη με καταβολή στον αριθ. 155/29607531 λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα, κατά την διαμορφωθείσα σε κάθε περίπτωση πρακτική του κάθε συλλόγου.

 Επίσης το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του ότι αρκετά από τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., πιθανόν να καταβάλλουν μέσω της ως άνω εισφοράς ποσά πολύ μεγαλύτερα από την τακτική (ετήσια) συνδρομή, επιφυλάσσεται, με την σύνταξη της νέας αναλογιστικής μελέτης η οποία θα λάβει υπόψη της συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία δεν υφίστανται τώρα λόγω του μικρού χρόνου που διέτρεξε μέχρι σήμερα από την ημέρα εφαρμογής του μέτρου (01/09/2015), να μελετήσει την δυνατότητα χορήγησης bonus.

 Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, εσωκλείουμε παράδειγμα της Β΄ εκδοχής, με ανώνυμα προσωπικά στοιχεία.

Μετά από τα παραπάνω και προκειμένου να λάβει χώρα η διαδικασία καταβολής των συνδρομών περιόδου  1/9/2015-31/12/2015, ποσού 136,00 ευρώ ανά μέλος, καταληκτικός χρόνος της οποίας με  πρόσφατη απόφαση της Γ.Σ.  ορίστηκε  η 31/1/2016,  και να υπολογισθεί η επιδότηση των συνδρομών, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, παρακαλούμε, άμεσα, ο κάθε δικηγορικός σύλλογος, να αποστείλει στο Λ.Ε.Δ.Ε.,  σε ηλεκτρονική μορφή κατάσταση στην οποία θα εμφαίνονται:

– τα ποσά που κατέβαλε κάθε μέλος μέσω της ως άνω εισφοράς για την περίοδο 1/9/2015-31/12/2015  και

-τα μέλη που θα πρέπει να εξαιρεθούν της επιδότησης κατά τα προαναφερόμενα, με σχετική σημείωση στις παρατηρήσεις (πχ. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ)

Τέλος, παρακαλούμε ,όσους  δικηγορικούς συλλόγους  δεν το έχουν  πράξει,

(α) να καταθέσουν άμεσα στον λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην ΕΤΕ, το ποσό που εισέπραξαν  μέσω της ως άνω εισφοράς για την περίοδο 1/9/2015-31/12/2015 και να αποστείλουν την απόδειξη κατάθεσης (με φαξ ή με mail)  και

(β) να αποστείλουν στο Λ.Ε.Δ.Ε., τα στοιχεία των μελών τους (διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, mail κλπ) σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να ενημερωθεί το Μητρώο.

 Για το Δ.Σ.                 

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ      ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ