Μηνιαίες επιχορηγούμενες ενισχύσεις ΛΕΔΕ – Οκτώβριος 2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                                                
                                                           
Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. 1953
                                                                 Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου
                                                                 Ηλ. Μιχόπουλος
 
Προς
-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/10/2015-31/10/2015, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 418.228,77 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 66.320,00 ευρώ σε 46 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 16.800,00 ευρώ σε 21 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 258.282,82 ευρώ σε 25 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 13.714,29 ευρώ   σε 1 μέλος
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 62.400,00 ευρώ   σε 5 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 711,66 ευρώ σε 3 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ