Επείγουσα ανακοίνωση ΕΤΑΑ/ΤΑΝ για αλλαγές στη ρύθμιση 100 δόσεων μετά τον Ν.4321/15 (3ο μνημόνιο)

ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

ΑΘΗΝΑ, 12/10/2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4321/15 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4336/15

Όσοι έχουν υπαχθεί και τηρούν τη ρύθµιση του Ν.4321/15 και η οφειλή τους στον ΤΑΝ ή ΤΕΑ∆ (ξεχωριστά στον κάθε Τοµέα) είναι έως 5.000 € (ή όσοι έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής αλλά δεν έχει εκδοθεί η πράξη ρύθµισης και οφείλουν έως πέντε ασφαλιστικά έτη), προκειµένου να απαλλαγούν από το προβλεπόµενο επιτόκιο, πρέπει να υποβάλλουν άµεσα και έως 30/10/15 τα προβλεπόµενα στοιχεία από το Ν.4336/15, όπως αναφέρονται στη συνέχεια. Για οφειλή έως 5.000€ δεν επιβάλλεται µηνιαία προσαύξηση εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και προσκοµίσει άµεσα (και έως 30/10/2015) στοιχεία που να τεκµηριώνουν ότι :

• το ποσό της οφειλής υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατοµικού εισοδήµατός του

• Η ακίνητη περιουσία του όπως αυτή προκύπτει από το Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000 €

Τα ανωτέρω απαιτούνται και για όσους έχουν υπαχθεί και τηρούν τη ρύθµιση του Ν.4305/14 και του Ν.4152/13 ή υποβάλλουν νέα αίτηση υπαγωγής στο Ν.4152/13. Η ρύθµιση τηρείται µε την καταβολή των δόσεων µε πάγια εντολή της ΕΤΕ και τους όρους που απαιτεί η κάθε ρύθµιση οφειλών. Η αλλαγή του επιτοκίου – µετά την έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από το Ν.4336/15 – θα γίνει ηλεκτρονικά και θα ακολουθήσει σχετική ενηµέρωση.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ