Χορηγηθείσες ενισχύσεις ΛΕΔΕ μηνός Σεπτεμβρίου 2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr
Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. 1714
Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου
Ηλ. Μιχόπουλος
 
 Προς
-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/9/2015-30/9/2015, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 303.615,79 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

  • Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 25.520,00 ευρώ σε 31 μέλη
  • Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 20.000,00 ευρώ σε 25 μέλη
  • Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 218.608,69 ευρώ σε 22 μέλη
  • Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 39.130,43 ευρώ σε 4 μέλη
  • Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 356,67 ευρώ σε 2 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ